Biuletyn informacyjny nr 353 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

30-11-2018 r.

Projekt kolejnych zmian w ustawie – Prawo oświatowe.  

Do Sejmu RP został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (zwany popularnie ustawą zawodową) – oprócz tekstu właściwego zawiera propozycje zmian wielu ustaw, w tym ustawy Prawo oświatowe.

W art. 1 projektu ustawy aż w 81 punktach zawarto zmiany w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.):

a) zmienia się 76 artykułów (w tym nowe brzmienie uzyskuje 10 - art. 26, 46, 121, 132, 146, 148, 164, 177, 178 i 179),

b) dodaje się 9 artykułów (art. 26a, 46a, 46b, 106a, 111a, 120a, 121a, 122a i 172a),

Wybrane propozycje zmian dotyczące systemu oświaty w ustawie – Prawo oświatowe:

1. szkoły zostają podzielone na szkoły publiczne i niepubliczne, w przypadku szkół artystycznych będą to szkoły publiczne i niepubliczne szkoły artystyczne o uprawnieniach publicznych (szkoła artystyczna realizująca kształcenie ogólne może być tylko szkołą publiczną albo niepubliczną o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej),

2. dotychczasowa placówka kształcenia praktycznego oraz ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego staje się centrum kształcenia zawodowego,

3. nowa forma kształcenia za granicami to szkoła polska – należy przez to rozumieć szkołę przy przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnym lub przedstawicielstwie wojskowym Rzeczypospolitej Polskiej, która umożliwia uczniom uczęszczającym do szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw uzupełnianie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego, zgodnie z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego i planami nauczania dla szkół polskich,

4. system oświaty w zakresie kształcenia zawodowego wspierają także pracodawcy, organizacje pracodawców, samorządy gospodarcze lub inne organizacje gospodarcze, stowarzyszenia lub samorządy zawodowe, sektorowe rady do spraw kompetencji oraz Rada Programowa do spraw kompetencji,

5. zostaje wprowadzona klasyfikacja zawodów szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacja zawodów szkolnictwa artystycznego,

6. poprzez podstawę programową kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego oraz podstawę programową kształcenia w zawodzie szkolnictwa artystycznego  należy rozumieć obowiązkowy zestaw celów kształcenia i treści nauczania opisanych w formie oczekiwanych efektów kształcenia: wiedzy, umiejętności zawodowych oraz kompetencji personalnych i społecznych, niezbędnych dla zawodu lub kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, uwzględnianych w programach nauczania, oraz kryteria weryfikacji tych efektów, umożliwiające ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych, a także warunki realizacji kształcenia w zawodzie, w tym wyposażenie i sprzęt niezbędne do realizacji tego kształcenia oraz minimalną liczbę godzin kształcenia w zawodzie,

7. nowa definicja szkoły dla dorosłych – to szkoła (szkoła podstawowa i liceum ogólnokształcące), w której stosuje się odrębną organizację kształcenia i do której są przyjmowane osoby pełnoletnie oraz kończące 18 lat w roku kalendarzowym, w którym są przyjmowane do szkoły

To tylko niektóre z projektowanych zmian, o wszystkich będziemy informować Państwa na łamach naszego Portalu.  

Z poważaniem,   

Redakcja seriwsu Nadzór-Pedagogiczny.pl   

 

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Procedura nadania imienia szkole
 

Pobierz dokument

Oświadczenie o odpowiedzialności materialnej nauczyciela biblioteki szkolnej
 

Pobierz dokument

Przykład opinii w sprawie organizacji pracy szkoły/placówki w danym roku szkolnym
 

Pobierz dokument

Wzór umowy o prowadzenie zajęć tanecznych w przedszkolu przez zewnętrzną firmę
 

Pobierz dokument

Uchwała w sprawie propozycji dyrektora szkoły odnośnie przydziału nauczycielom stałych prac
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Czy rodzice mogą obserwować lekcję?
Inne

Odpowiedź eksperta

 

Uczennica obecnie uczęszcza na lekcje religii, złożyła rezygnację i chce uczęszczać na etykę. Czy szkoła ma obowiązek zapewnić lekcje etyki, w II półroczu?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Czy można założyć w szkole podstawowej w pokoju nauczycielskim monitoring. W ostatnim czasie nauczyciele coraz częściej zgłaszają zaginięcie rzeczy osobistych. Pokój nauczycielski jest zamykany na klucz i nikt z zewnątrz nie ma do niego dostępu.
Inne

Odpowiedź eksperta

 

Sprawa dotyczy stosowania rozporządzenia MEN w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Szkoła wykorzystała wszystkie możliwości wobec dziecka i potrzebowała pilnej pomocy w rozwiązaniu problemów agresywnego dziecka, które zastrasza inne dziecko, że je zamorduje. Robi to na jawie i poprzez filmik do internetu. Rodzice prześladowanego dziecka oczekują od szkoły interwencji i zapewnienia bezpieczeństwa. W związku z powyższym (choć to najkrótszy z możliwych opis) pedagog szkolny przygotował wniosek do poradni (z podpisem dyrektora szkoły) o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie rozwiązania problemu. Do tego wniosku dodał szkolną diagnozę oraz opinię wychowawcy o funkcjonowaniu ucznia w grupie rówieśniczej. Matka została zaproszona do poradni na badanie i wstawiła się tam. Jednak po badaniu złożyła skargę w KO. Wizytatorzy, którzy przyjechali na kontrolę przedstawili skargę, z której wynikało, że matka skarży się na pedagoga właśnie o to, że udostępnił poradni materiały. Wizytator twierdzi, że pedagog nie powinien nic udostępnić a poradnia powinna przeprowadzać badania własnymi narzędziami. Nadmienię, że poradnia wykonuje badania własnymi narzędziami a dopełnienie diagnozą szkolną daje większy zakres rozumienia problemu. Pytanie: Czy rzeczywiście obecne prawo zabrania kierowani wniosku do poradni przez szkołę (jeśli sytuacja jest wyjątkowa a matka odmawia współpracy) i czy do wniosku można dołączyć materiał, który wesprze diagnozę? Z rozporządzenia nie wynika, że nie można albo my czytamy bez zrozumienia.
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Proszę o konkretną odpowiedź, czy są realizowane obowiązkowe projekty w 8-klasowej szkole podstawowej, proszę mi nie przytaczać rozporządzeń dotyczących gimnazjum, którego praktycznie już nie ma
Nadzór pedagogiczny

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Uwaga media. Zapowiedź konferencji – podsumowanie EuroSkills 2018

Data: 2018-10-09

Czytaj więcej...

 

„Dni Pamięci Pawiaka” – prezentacje historyczno-edukacyjne na dziedzińcu MEN

Data: 2018-10-09

Czytaj więcej...

 

Powołanie III kadencji Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej

Data: 2018-10-08

Czytaj więcej...

 

Materiały promocyjne IPN dotyczące 100-lecia niepodległości

Data: 2018-10-05

Czytaj więcej...

 

Europejski Tydzień Kodowania w Tanowie z udziałem wiceministra edukacji

Data: 2018-10-05

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

Aby obejrzeć wszystkie komunikaty, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w link.