Biuletyn informacyjny nr 351 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

31-10-2018 r.

Zmiany w rozporządzeniu  w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

19 października 2018 r. opublikowano zmiany w rozporządzeniu w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2011).

Do najważniejszych uregulowań nowego przepisu należy prowadzenie mLegitymacji. Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, a także dotychczasowe gimnazja i dotychczasowe szkoły ponadgimnazjalne, wydając legitymację szkolną albo e-legitymację szkolną, mogą wydać dodatkowo mLegitymację szkolną, stanowiącą dokument elektroniczny przechowywany i prezentowany przy użyciu oprogramowania przeznaczonego dla urządzeń mobilnych.

mLegitymacje szkolne są wydawane na wniosek pełnoletniego ucznia lub rodziców ucznia. Uczeń lub słuchacz przyjęty do szkoły może otrzymać mLegitymację szkolną. mLegitymacja szkolna jest ważna w okresie ważności wydanej uczniowi legitymacji szkolnej albo e-legitymacji szkolnej.

Warunki konieczne do spełnienia aby otrzymać mLegitymację:

 1. uczeń lub słuchacz zostaje przyjęty do szkoły,
 2. przyjęty uczeń lub słuchacz otrzymuje legitymację szkolną albo e-legitymację szkolną,
 3. przyjęty uczeń lub słuchacz posiada numer PESEL,
 4. wniosek o mLegitymację składa pełnoletni uczeń lub rodzice ucznia.

Tryb unieważnienia mLegitymacji  w trakcie roku szkolnego:

 1. na wniosek pełnoletniego ucznia lub rodziców ucznia, w szczególności w przypadku utraty mLegitymacji szkolnej na skutek uszkodzeń, niepoprawnego działania lub utraty urządzenia mobilnego, w którym przechowywana była mLegitymacja szkolna;
 2. z urzędu w przypadku:
 • utraty ważności wydanej uczniowi legitymacji szkolnej albo e-legitymacji szkolnej,
 • przejścia ucznia do innej szkoły.

Przypadki ponownego wydania mLegitymacji:

 1. potwierdzenia ważności wydanej legitymacji szkolnej albo e-legitymacji szkolnej;
 2. stwierdzenia w niej błędów lub omyłek;
 3. unieważnienia w przypadku wniosku pełnoletniego ucznia lub rodziców ucznia.

W załączniku nr 4 do rozporządzenia o nowym brzmieniu tytułu - „Informacje ogólne dotyczące legitymacji szkolnej dla uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, legitymacji przedszkolnej dla dzieci niepełnosprawnych, w tym e-legitymacji szkolnej dla uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, e-legitymacji przedszkolnej dla dzieci niepełnosprawnych oraz mLegitymacji szkolnej dla uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, a także wzory tych legitymacji”, dodano część V.

 

Z poważaniem,   

Redkacja seriwsu Nadzór-Pedagogiczny.pl   

 

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Wzór umowy o prowadzenie zajęć tanecznych w przedszkolu przez zewnętrzną firmę
 

Pobierz dokument

Uchwała w sprawie propozycji dyrektora szkoły odnośnie przydziału nauczycielom stałych prac
 

Pobierz dokument

Uchwała w sprawie powierzenia stanowiska wicedyrektora szkoły
 

Pobierz dokument

Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy szkoły
 

Pobierz dokument

Uchwała w sprawie projektu planu finansowego szkoły
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Czy dyrektor branżowej szkoły musi wykorzystać godziny do dyspozycji dyrektora, które są przewidziane w ramowym planie nauczania czy może ich nie zrealizować w ciągu trzech lat nauki?
Nadzór pedagogiczny

Odpowiedź eksperta

 

Proszę o przykładowy Wewnątrzszkolny program doradztwa zawodowego
Prawo wewnątrzszkolne (regulaminy, procedury)

Odpowiedź eksperta

 

Chciałabym się dowiedzieć, czy istnieje możliwość skrócenia stażu na nauczyciela kontraktowego. Obecnie rozpoczęłam staż w szkole podstawowej jako nauczyciel stażysta. Przed rozpoczęciem pracy w obecnej szkole, pracowałam przez rok i 9 miesięcy jako nauczyciel akademicki. Następnie zmieniłam pracę i rozpoczęłam staż w niepublicznej szkole. Stażu nie skończyłam, ponieważ w trakcie jego trwania (w marcu) zmieniłam pracę na obecną. Uważam, że jako nauczyciel akademicki zdobyłam duże doświadczenie w nauczaniu - stąd moje pytanie o możliwość skrócenia stażu.
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Jakie kwalifikacje powinien mieć nauczyciel, aby prowadzić zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w przedszkolu niepublicznym? Kto sprawdza takie kwalifikacje?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Czy warsztaty dla nauczycieli przedszkola niepublicznego z zakresu zabaw ruchowych dla dzieci można sfinansować z dotacji? Czy jest to koszt bieżący? Czy jest określony limit szkoleń i kursów, który można sfinansować pracownikom?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Uwaga media. Zapowiedź konferencji – podsumowanie EuroSkills 2018

Data: 2018-10-09

Czytaj więcej...

 

„Dni Pamięci Pawiaka” – prezentacje historyczno-edukacyjne na dziedzińcu MEN

Data: 2018-10-09

Czytaj więcej...

 

Powołanie III kadencji Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej

Data: 2018-10-08

Czytaj więcej...

 

Materiały promocyjne IPN dotyczące 100-lecia niepodległości

Data: 2018-10-05

Czytaj więcej...

 

Europejski Tydzień Kodowania w Tanowie z udziałem wiceministra edukacji

Data: 2018-10-05

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

Aby obejrzeć wszystkie komunikaty, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w link.