Biuletyn informacyjny nr 346 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

21-09-2018 r.

Rozporządzenie dotyczące wykazu zajęć prowadzonych przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych od 1.09.2018 r.  

Rozporządzenie określa wykaz zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz (art. 42 ust. 2 pkt 1 Karty Nauczyciela), odrębnie przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych (przy tygodniowej liczbie godzin obowiązkowego wymiaru zajęć w wysokości 20), nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych, zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach (przy tygodniowej liczbie godzin obowiązkowego wymiaru zajęć ustalanej przez organ prowadzący w wysokości nie przekraczającej 22).

Wykaz zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych – zajęcia w ramach zadań związanych z prowadzeniem badań diagnostycznych dzieci i młodzieży, w tym badań przesiewowych i obserwacji funkcjonowania dzieci i młodzieży w środowisku wychowania i nauczania, z wyjątkiem udziału w posiedzeniach zespołów orzekających działających w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, udzielaniem dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzeniem działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, w tym działań mających na celu przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych związanych z używaniem przez uczniów i wychowanków środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych, prowadzeniem z uczniami, wychowankami, rodzicami i nauczycielami działań z zakresu edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, dokonywaniem wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym, udzielaniem nauczycielom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych, w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, rewalidacyjno-wychowawcze wynikające z przepisów o ochronie zdrowia psychicznego.

Wykaz zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych, zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach, którzy nie są zatrudnieni w poradni psychologiczno-pedagogicznych – realizuj zajęcia w ramach zadań związanych z prowadzeniem badań i działań diagnostycznych dzieci i młodzieży, w tym badań przesiewowych, diagnozowaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży w celu określenia ich mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających im funkcjonowanie i uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki, udzielaniem uczniom, wychowankom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, dokonywaniem wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym – w przypadku nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach wychowawczych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych, prowadzeniem działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, w tym działań mających na celu przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych związanych z używaniem przez uczniów i wychowanków środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych.

To oczywiście nie pełen zakres wprowadzonych zmian, o wszystkich będą mieli Państwo okazję przeczytać na naszym Portalu.

Z poważaniem, 

Redkacja seriwsu Nadzór-Pedagogiczny.pl 


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Zasady uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez młodzieżowy dom kultury
 

Pobierz dokument

Jak wdrożyć przepisy RODO w publicznych szkołach podstawowych
 

Pobierz dokument

Procedury wdrażania RODO w przedszkolu niepublicznym
 

Pobierz dokument

Plan pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2018/2019
 

Pobierz dokument

Propozycja organizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego w statucie szkoły
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Bardzo proszę o informacje na temat zwolnień z lekcji religii. Czy dyrektor szkoły zwalnia ucznia z religii na podstawie jego decyzji? (jeśli tak to poproszę o podstawę prawną i wzór takiej decyzji). Czy rodzic powinien napisać podanie do dyrektora o zwolnienie z religii czy wystarczy ustna decyzja i dyrektor ma wydać decyzje?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Proszę o wymienienie dokumentacji jaką powinien sporządzić dyrektor dotyczącą oceny pracy nauczyciela? Ocena będzie dokonywana po raz pierwszy. Kiedy mam ją dokonać? Teraz na początku roku szkolnego czy dopiero na koniec roku szkolnego?
Awans zawodowy

Odpowiedź eksperta

 

Uczeń nie zdał egzaminu poprawkowego. Rodzic poprosił o warunkową promocję. Rada Pedagogiczna podjęła decyzję o niepromowaniu warunkowym ucznia. Rodzic poprosił dyrektora szkoły o udostępnienie uzasadnienia Rady Pedagogicznej w sprawie niepromowania syna. Czy dyrektor może udostępnić rodzicowi treść Protokołu dotyczącego uzasadnienia niepromowania warunkowego?
Prawo wewnątrzszkolne (regulaminy, procedury)

Odpowiedź eksperta

 

Czy ocenę pracy nauczyciela należy zrobić wszystkim w ciągu roku? Jak jest ze stażystą skoro dopiero rozpoczął pracę? Zrobić wszystkim na koniec roku to jest ogrom pracy.
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Czy ocenę pracy nauczyciela należy zrobić wszystkim w ciągu roku ? Jak jest ze stażystą skoro dopiero rozpoczął pracę? Zrobić wszystkim na koniec roku to jest ogrom pracy.
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

18 września 2018 Briefing prasowy z udziałem Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej i członków Rady Oświaty Polonijnej

Data: 2018-09-18

Czytaj więcej...

 

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie – konferencja z udziałem wiceministra edukacji

Data: 2018-09-18

Czytaj więcej...

 

Innowacyjne meble w przyjaznej szkole – konferencja z udziałem szefowa MEN

Data: 2018-09-17

Czytaj więcej...

 

17 września 2018 Sukces młodych informatyków

Data: 2018-09-17

Czytaj więcej...

 

Uwaga media. Zapowiedź briefingu prasowego MEN i UODO

Data: 2018-08-22

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

Aby obejrzeć wszystkie komunikaty, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w link.