Biuletyn informacyjny nr 345 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

14-09-2018 r.

Uzyskiwanie stopni awansu zawodowego przez nauczycieli od 1.09.2018 r.

Do najważniejszych zmian w przepisach wykonawczych w stosunku do dotychczasowego przepisu należy zaliczyć:

Terminy w procesie odbywaniu stażu na stopień awansu zawodowego nauczyciela:

1) rozpoczęcie stażu - z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć (do 16.09.2018 r.).

2) plan rozwoju zawodowego:

  • nauczyciel stażysta: przedkłada dyrektorowi w terminie 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć w szkole (do 22.09.2018 r.),
  • pozostali nauczyciele: przedkładają wraz z wnioskiem o rozpoczęcie stażu.

3) dyrektor szkoły, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć w szkole (do 2.10.2018 r.), zatwierdza plan rozwoju zawodowego albo zwraca go nauczycielowi do poprawienia wraz z pisemnym zaleceniem wprowadzenia niezbędnych zmian.

4) nauczyciel jest obowiązany poprawić plan rozwoju zawodowego zgodnie z zaleceniami dyrektora szkoły i ponownie przedłożyć go dyrektorowi szkoły w wyznaczonym przez niego terminie, nie krótszym niż 3 dni robocze.

5) dyrektor szkoły zatwierdza poprawiony plan rozwoju zawodowego, uwzględniający jego zalecenia, w terminie 7 dni od dnia jego przedłożenia.

6) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w trakcie stażu, dyrektor szkoły może pisemnie zobowiązać nauczyciela do wprowadzenia zmian w planie rozwoju zawodowego, w wyznaczonym przez niego terminie, nie krótszym niż 5 dni.

7) w trakcie stażu nauczyciel może wprowadzać zmiany w planie rozwoju zawodowego za zgodą dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia zmienionego planu rozwoju zawodowego, zatwierdza ten plan albo zwraca go nauczycielowi do poprawienia wraz z pisemnym zaleceniem wprowadzenia niezbędnych zmian.

8) nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniające efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły, w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu (do 7.06.2019 r. itd.).

9) opiekun stażu, w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu, przedstawia dyrektorowi szkoły opinię o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu (do 7.06.2019 r. itd.).

10) dyrektor szkoły jest obowiązany dokonać oceny pracy nauczyciela w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania (do 28.06.2019 r. itd.).

11) rada rodziców przedstawia pisemną opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie pracy nauczyciela.

O wszystkich zmianach piszemy w nowym komentarzu dostępnym na stronie głównej portalu Nadzór Pedagogiczny. Serdecznie zachęcamy do lektury.

 

Z poważaniem,  

Redkacja seriwsu Nadzór-Pedagogiczny.pl 

 

 
Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Propozycja organizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego w statucie szkoły
 

Pobierz dokument

Statut młodzieżowego domu kultury
 

Pobierz dokument

Przykładowy regulamin oceniania nauczycieli w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym
 

Pobierz dokument

Punkt przedszkolny w świetle aktualnych przepisów – zasady zatrudniania pracowników
 

Pobierz dokument

Przykład planu pracy wychowawczo-profilaktycznej dla kasy VIII szkoły podstawowej
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Nauczyciel pracuje w podstawowym miejscu pracy (szkole) oraz w dodatkowym miejscu pracy (szkole). W dodatkowym miejscu pracy udokumentował 20 lat pracy -świadectwa pracy i 7 lat pracy w tej szkole. Jaki dodatek stażowy mu się teraz należy i jaka nagroda jubileuszowa?
Zatrudnianie (kodeks pracy)

Odpowiedź eksperta

 

Nauczyciel matematyki w sierpniu roku 2017 został przeniesiony na własną prośbę zgodnie z art. 18 ust. 1 i ust. 4 USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189) ze szkoły A do szkoły B w ramach tego samego organu prowadzącego. Opisywany nauczyciel nie dostał ze szkoły A z której zostaje przeniesiony świadectwa pracy. W roku 2018 ten nauczyciel w szkole do której został przeniesiony (szkoła B) nie ma pensum, pensum uzupełnia w szkole A. Dodatkowo w szkole A jest zatrudniony na część etatu w ramach dodatkowej umowy 2/18. Gdyby dostarczył świadectwo pracy miałby dodatek stażowy. Jakie kroki w zaistniałym przypadku należy poczynić aby nauczyciel dostał dodatek w szkole A z dodatkowego stosunku pracy?
Zatrudnianie (kodeks pracy)

Odpowiedź eksperta

 

Jak prawidłowo napisać podanie o zwolnienie z pensum dydaktycznego w związku z objęciem stanowiska dyrektora w PPP a wcześniejszym stanowiskiem nauczyciela w szkole?
Zatrudnianie (kodeks pracy)

Odpowiedź eksperta

 

Jak prawidłowo napisać podanie o zwolnienie z pensum dydaktycznego w związku z objęciem stanowiska dyrektora w PPP a wcześniejszym stanowiskiem nauczyciela w szkole?
Kadry

Odpowiedź eksperta

 

Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego realizuje w bieżącym roku szkolnym wybrane zajęcia w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia. Czy nauczyciele realizujący te zajęcia z uczniem ( w grupie docelowo zgodnie z przepisami może być max 4 uczniów)ma prawo otrzymać dodatek za uciążliwe warunki pracy?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Uwaga media. Zapowiedź briefingu prasowego MEN i UODO

Data: 2018-08-22

Czytaj więcej...

 

Uwaga media. Zapowiedź briefingu prasowego MEN i UODO

Data: 2018-08-22

Czytaj więcej...

 

21 sierpnia 2018 Rozporządzenie w sprawie doradztwa zawodowego podpisane

Data: 2018-08-21

Czytaj więcej...

 

Harmonogram egzaminów w 2019 roku

Data: 2018-08-20

Czytaj więcej...

 

Rozstrzygnięcie konkursu MEN w projekcie edukacyjnym „Godność, wolność, niepodległość”

Data: 2018-08-20

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

Aby obejrzeć wszystkie komunikaty, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w link.