Biuletyn informacyjny nr 340 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

10-08-2018 r.

Ustawa zawodowa.  

Do konsultacji publicznych został skierowany projekt z dnia 25 czerwca 2018 r. ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (zwany popularnie ustawą zawodową ma trafić we wrześniu br. pod obrady sejmu) – oprócz tekstu właściwego zawiera propozycje zmian wielu ustaw.

Projektowana ustawa zawiera 134 artykuły, z czego pierwszych 45 zawiera zmiany 45 ustaw.

Artykuły od 46 do 134 zawierają zapisy ukazujące proponowane zmiany w kształceniu zawodowym uczniów, młodocianych pracowników oraz słuchaczy.

Oto wybrane propozycje zmian:

1.  z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowa placówka kształcenia praktycznego oraz ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego staje się centrum kształcenia zawodowego,

2. z dniem 1 września 2019 r. zespół publicznych placówek, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowa publiczna placówka kształcenia praktycznego i dotychczasowy publiczny ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego, staje się centrum kształcenia zawodowego,

3. z dniem 1 września 2019 r. nauczyciele zatrudnieni w dotychczasowych placówkach kształcenia praktycznego i dotychczasowych ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego stają się nauczycielami centrum kształcenia zawodowego,

4. z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowe szkolne punkty konsultacyjne stają się szkołami polskimi,

5. z dniem 1 września 2019 r. nauczyciele zatrudnieni w dotychczasowym szkolnym punkcie konsultacyjnym stają się nauczycielami zatrudnionymi w szkole polskiej,

6. zawody wprowadzone do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego przed dniem 1 września 2019 r., będą wprowadzone do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego,

7. w latach szkolnych 2020/2021–2025/2026 na semestr pierwszy klasy I publicznej branżowej szkoły II st. przyjmuje się również kandydatów, którzy ukończyli dotychczasową zasadniczą szkołę zawodową w okresie 5 lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, na który ubiegają się o przyjęcie do publicznej branżowej szkoły II st., a w przypadku kandydatów, którzy rozpoczęli kształcenie w dotychczasowej zasadniczej szkole zawodowej w roku szkolnym 2012/2013 – w okresie 6 lat szkolnych,

8. akredytacja kuratora oświaty przyznana przed dniem 1 września 2019 r. zachowuje moc do zakończenia kształcenia ustawicznego w danej formie pozaszkolnej, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r.,

9. szkoła niepubliczna nieposiadająca uprawnień szkoły publicznej działająca przed dniem 1 września 2019 r., może prowadzić swoją działalność na podstawie dotychczasowych przepisów, do czasu zakończenia kształcenia w tej szkole, nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2021 r.,

10. organy prowadzące szkoły policealne dostosują działalność tych szkół do nowych przepisów do dnia 30 listopada 2019 r., w tym w szczególności statut szkoły,

11. z dniem 1 września 2019 r. egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, stają się również egzaminatorami w zakresie egzaminu zawodowego w zawodach odpowiadających zawodom, w zakresie których był dokonany dotychczasowy wpis do ewidencji (analogicznie arbitrzy).

Z poważaniem, 

redakcja serwisu Nadzór-Pedagogiczny.pl 


 

 
Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Urlop wypoczynkowy nauczyciela zatrudnionego w niepełnym wymiarze w młodzieżowym domu kultury
 

Pobierz dokument

Zasady uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury
 

Pobierz dokument

Przykład statutu młodzieżowego domu kultury – stan na dzień 1 września 2018 r.
 

Pobierz dokument

Przykład planu pracy wychowawczo-profilaktycznej dla klasy VIII szkoły podstawowej
 

Pobierz dokument

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego – załącznik do statutu
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Nauczycielka wychowania fizycznego w lipcu 2016 roku uzyskała stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego. Od kiedy może rozpocząć staż na nauczyciela mianowanego?
Awans zawodowy

Odpowiedź eksperta

 

Proszę o podanie podstawy prawnej aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego na dzień 29.06.2018.
Awans zawodowy

Odpowiedź eksperta

 

Nowe rozporządzenie dotyczące wycieczek mówi: "W zależności od celu i programu wycieczki opiekunem wycieczki może być także osoba niebędąca pracownikiem pedagogicznym szkoły, wyznaczona przez dyrektora szkoły" czy to oznacza, że opiekunem może być rodzic, który ukończył kurs opiekunów wycieczek; czy są jakieś inne wymagania, które musi spełnić taki rodzic.
Prawo wewnątrzszkolne (regulaminy, procedury)

Odpowiedź eksperta

 

W jakiej formie aktualnie nauczyciel przedstawia dyrektorowi wybrany przez siebie program, czy nadal obowiązuje wniosek o dopuszczenie programu a może jest to jakaś forma deklaracji wyboru?
Nadzór pedagogiczny

Odpowiedź eksperta

 

W mojej szkole jest wielu nauczycieli uczących przedmiotów i jednocześnie wspomagających na zajęciach. Czy rada gminy ma kompetencje zrównać pensum nauczyciela 18h i wspomagającego 20 do jednego poziomu 18h? Jeżeli nie to czy muszę aneksować umowy nauczycieli ze względu na zmianę pensum?
Kadry

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Rok szkolny 2017/2018 – kolejny etap budowania Dobrej Szkoły

Data: 2018-06-21

Czytaj więcej...

 

Zapowiedź udziału minister Anny Zalewskiej w uroczystym zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018 w Ostrowi Mazowieckiej

Data: 2018-06-21

Czytaj więcej...

 

Wstrzymywanie uczniom wydawania świadectw jest niedopuszczalne – informacja MEN

Data: 2018-06-20

Czytaj więcej...

 

Gala konkursu „Być jak Ignacy. Rozpalamy płomień wiedzy” z udziałem Minister Edukacji Narodowej

Data: 2018-06-19

Czytaj więcej...

 

Konkurs na stanowisko dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji

Data: 2018-06-18

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

Aby obejrzeć wszystkie komunikaty, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w link.