Biuletyn informacyjny nr 338 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

19-07-2018 r.

Zmiany wynikające z rozporządzenia w sprawie
organizowania krajoznawstwa i turystyki szkolnej.

1 czerwca 2018 r. opublikowano nowe rozporządzenie MEN z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki, opartego na art. 47 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.). Weszło w życie 2 czerwca 2018 r.

Rozporządzenie dotyczy przedszkoli, szkół i placówek funkcjonujących według nowego ustroju szkolnego po 1.09.2017 r.
Na podstawie art. 363 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 70 ze zm.) dotychczasowe rozporządzenie MENiS z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001 r. nr 135, poz. 1516 ze zm.), zachowuje moc do czasu zakończenia kształcenia odpowiednio w dotychczasowym gimnazjum, trzyletnim liceum ogólnokształcącym i czteroletnim technikum.

W rozporządzeniu w stosunku do dotychczasowego przepisu: zmniejszono z 10 do 9 cele organizowania przez szkoły krajoznawstwa i turystyki – pojawiły się w § 2 trzy cele o nowym brzmieniu. Są to: upowszechnianie wśród uczniów zasad ochrony środowiska naturalnego oraz wiedzy o składnikach i funkcjonowaniu rodzimego środowiska przyrodniczego, a także umiejętności korzystania z zasobów przyrody; upowszechnianie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej oraz podnoszenie sprawności fizycznej; przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym, w szczególności w ramach profilaktyki uniwersalnej.

Ponadto w rozporządzeniu zdefiniowano krajoznawstwo i turystykę szkolną jako organizowaną w trakcie roku szkolnego, w szczególności w ramach zajęć dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczych, z wyjątkiem okresu ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej. Jednoznacznie określono też formy krajoznawstwa i turystyki jako wycieczki (usunięto „imprezy”), które mogą być organizowane w kraju lub za granicą: wycieczki przedmiotowe – inicjowane i realizowane przez nauczycieli w celu uzupełnienia programu wychowania przedszkolnego albo programu nauczania w ramach jednego lub kilku przedmiotów, wycieczki krajoznawczo-turystyczne o charakterze interdyscyplinarnym, w których udział nie wymaga od uczniów przygotowania kondycyjnego i umiejętności posługiwania się specjalistycznym sprzętem, organizowanych w celu nabywania wiedzy o otaczającym środowisku i umiejętności zastosowania tej wiedzy w praktyce, specjalistyczne wycieczki krajoznawczo-turystyczne, w których udział wymaga od uczniów przygotowania kondycyjnego, sprawnościowego i umiejętności posługiwania się specjalistycznym sprzętem, a program wycieczki przewiduje intensywną aktywność turystyczną, fizyczną lub długodystansowość na szlakach turystycznych.

Komentarz do całości rozporządzenia dostępny jest na stronie głównej naszego portalu, zachęcamy do lektury.

Z poważaniem,

Redakcja serwisu Nadzór-Pedagogiczny.pl

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny - upośledzenie lekkie - technikum
 

Pobierz dokument

Przykładowy protokół ze szkolenia informacyjnego
 

Pobierz dokument

Przykładowy wniosek o dopuszczenie programu nauczania wraz z arkuszem oceny programu nauczania z zajęć edukacyjnych
 

Pobierz dokument

Przykład uchwały w sprawie wyników klasyfikacji promocji
 

Pobierz dokument

Regulamin imprezy integracyjnej „Nocowanie uczniów w szkole”
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Bardzo proszę o informację, czy nauczycielowi, który został zatrudniony poprzez umowę o pracę na czas nieokreślony w wymiarze 6/18 (matematyka), który posiada również kwalifikacje do nauczania techniki Dyrektor może zmienić przydział czynności z nauczania matematyki na nauczanie techniki w tym samym wymiarze godzin 6/18 bez zgody nauczyciela (nauczyciel nie spełnia oczekiwań dyrektora jako nauczyciel matematyki)?
Kadry

Odpowiedź eksperta

 

Bardzo proszę o informację, czy jestem zobowiązana do przyjęcia do mojej szkoły ucznia, który nie otrzymał promocji do klasy trzeciej gimnazjum,a uczęszczał do innej placówki (szkoły podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi). Moja placówka jest szkołą obwodową ucznia. Czy uczeń może pozostać w dotychczasowej szkole w klasie 8? Bardzo proszę o podstawę prawną.
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Proszę o informację w jaki sposób szkoła może ubiegać się, do kogo się zgłosić w celu wyrabiania dla uczniów e-legitymacji?
Nadzór pedagogiczny

Odpowiedź eksperta

 

Księga arkuszy ocen. I. Od 1 września 2017 roku uczniowie opuścili szkołę podstawową. Gdzie w świetle przepisów umieścić ich arkusze ocen? II. Jak postąpić z arkuszami ocen uczniów z roku szkolnego 2013-2014? Czy według roku urodzenia ucznia czy ukończenia szkoły?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

W przedszkolu niepublicznym są gromadzone i przetwarzane dane rodziców i dzieci. Czy te zbiory należy zgłosić do GUiDO?
Inne

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Rok szkolny 2017/2018 – kolejny etap budowania Dobrej Szkoły

Data: 2018-06-21

Czytaj więcej...

 

Zapowiedź udziału minister Anny Zalewskiej w uroczystym zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018 w Ostrowi Mazowieckiej

Data: 2018-06-21

Czytaj więcej...

 

Wstrzymywanie uczniom wydawania świadectw jest niedopuszczalne – informacja MEN

Data: 2018-06-20

Czytaj więcej...

 

Gala konkursu „Być jak Ignacy. Rozpalamy płomień wiedzy” z udziałem Minister Edukacji Narodowej

Data: 2018-06-19

Czytaj więcej...

 

Konkurs na stanowisko dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji

Data: 2018-06-18

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

Aby obejrzeć wszystkie komunikaty, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w link.