Biuletyn informacyjny nr 334 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

22-06-2018 r.

Ważna zmiana w prawie oświatowym

W ustawie – Prawo oświatowe znalazł się nowy artykuł – 108a, opisujący monitoring w szkole lub placówce. Najważniejsze ustalenia:

Wprowadzenie monitoringu następuje jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników lub ochrony mienia.

Dyrektor wprowadza szczególny nadzór nad pomieszczeniami szkoły lub placówki lub terenem wokół szkoły lub placówki w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring) w uzgodnieniu z organem prowadzącym, po przeprowadzeniu konsultacji z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim.

Monitoring nie powinien stanowić środka nadzoru nad jakością wykonywania pracy przez pracowników szkoły lub placówki.

Monitoring nie obejmuje pomieszczeń w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, w których uczniom jest udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna, przeznaczonych do odpoczynku i rekreacji pracowników, sanitarnohigienicznych, gabinetu profilaktyki zdrowotnej, szatni i przebieralni, chyba że stosowanie monitoringu w tych pomieszczeniach jest niezbędne ze względu na istniejące zagrożenie dla zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników lub ochrony mienia i nie naruszy to godności oraz innych dóbr osobistych uczniów, pracowników i innych osób, w szczególności zostaną zastosowane techniki uniemożliwiające rozpoznanie przebywających w tych pomieszczeniach osób.  

Nagrania obrazu: zawierające dane osobowe uczniów, pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, szkoła lub placówka przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowuje przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania. Nagrania zawierające dane osobowe uczniów, pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, a zostały uzyskane w wyniku monitoringu, po upływie wymienionego okresu czasu podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.  

Dyrektor informuje uczniów i pracowników o wprowadzeniu monitoringu, w sposób przyjęty w danej szkole lub placówce, nie później niż 14 dni przed uruchomieniem monitoringu,

Dyrektor przed dopuszczeniem osoby do wykonywania obowiązków służbowych informuje ją na piśmie o stosowaniu monitoringu,

W przypadku wprowadzenia monitoringu dyrektor szkoły lub placówki oznacza pomieszczenia i teren monitorowany w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków lub ogłoszeń dźwiękowych, nie później niż dzień przed jego uruchomieniem.

Dyrektor uzgadnia z organem prowadzącym szkołę lub placówkę odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony przechowywanych nagrań obrazu oraz danych osobowych uczniów, pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, uzyskanych w wyniku monitoringu.

Z poważaniem, 

Redakcja seriwsu Nadzór-peagogiczny.pl 

 

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Regulamin imprezy integracyjnej „Nocowanie uczniów w szkole”
 

Pobierz dokument

Regulamin określający wskaźniki oceny pracy nauczycieli
 

Pobierz dokument

Zgoda pełnoletniego uczestnika zawodów sportowych/rodzica ucznia niepełnoletniego na przetwarzanie danych
 

Pobierz dokument

Zgoda rodziców na przetwarzanie danych osobowych w kontekście RODO
 

Pobierz dokument

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Czy na świadectwie promocyjnym kl. V i VI wpisujemy WDŻ. Czy na świadectwie promocyjnym kl. VII wpisujemy doradztwo zawodowe.
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Witam, pytania dotyczą wypełniania świadectwa uczniom szkoły podstawowej. 1. Czy dobrze rozumiem, że uczniom kl. IV i VII wpisujemy w rubryce "Inne zajęcia" zajęcia z wych. do życia w rodzinie? 2. Co z uczniami z powyższych klas, którzy nie chcieli chodzić na te zajęcia. Czy wpisujemy im ten przedmiot, a przy nim nie uczestniczył, czy w ogóle nie wpisujemy tego przedmiotu? 3. Co z uczniami kl. V i VI? Czy wpisujemy im i gdzie ten przedmiot? Co z dziećmi, które nie chciały chodzić na ten przedmiot? 4. Jaki i czy w ogóle wpisujemy uczniom kl. V i VI symbol przy obowiązkowym j. angielskim? Bardzo proszę o szybką odpowiedź.
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Co wpisać na świadectwie uczniowi III klasy gimnazjum, który realizował obowiązek szkolny w ramach nauczania domowego z przedmiotów : plastyka,muzyka, technika, informatyka, w-f i zachowania ( bo to jest opisane w rozporządzeniu , że nie podlega ocenie)
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Czy na świadectwie szkolnym w miejscu zajęcia dodatkowe odnotowujemy udział ucznia w zajęciach wychowania do życia w rodzinie stwierdzeniem ,,uczestniczył, uczestniczyła"?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

W roku szkolnym 2017/2018 obowiązują nowe wzory arkuszy ocen dla uczniów klas pierwszych (MEN-I/37a/2). Jak powinniśmy postąpić w sytuacji, gdy w tym samym roku szkolnym dochodzi do nas uczeń do klasy, np.VII? Czy założyć mu należy arkusz obowiązujący obecnie dla uczniów klas VII (MEN-I/37/2), założony zgodnie z obowiązującym wzorem dla roku szkolnego 2011/2012, gdy uczniowie z tego rocznika rozpoczynali naukę w szkole?
Nadzór pedagogiczny

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

3 maja 2018 Obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja

Data: 2018-05-16

Czytaj więcej...

 

4 maja 2018 Egzamin maturalny 2018

Data: 2018-05-16

Czytaj więcej...

 

61. rocznica Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej

Data: 2018-05-16

Czytaj więcej...

 

Jubileusz 50-lecia Przedszkola w Międzyborzu

Data: 2018-05-16

Czytaj więcej...

 

Wizyta szefowej MEN w Wałbrzychu – otwarcie Mobilnego Centrum Edukacyjnego

Data: 2018-05-14

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

Aby obejrzeć wszystkie komunikaty, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w link.