Biuletyn informacyjny nr 331 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

01-06-2018 r.

List Minister Edukacji Narodowej odnośnie rekrutacji w nowym roku szkolnym

W związku z wprowadzaniem kolejnych etapów reformy edukacji, na rok szkolny 2019/2020 o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych i klas szkół ponadgimnazjalnych będą ubiegali się pierwsi absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej oraz ostatniej klasy gimnazjum.

Minister Anna Zalewska w swoim liście zaznaczyła, że postępowania rekrutacyjne dla tych dwóch grup uczniów zostaną przeprowadzone oddzielnie, według odrębnych kryteriów rekrutacyjnych. Minister edukacji przypominała, że absolwenci szkoły podstawowej i gimnazjum nie będą rywalizowali ze sobą o te same miejsca. Będą oni ubiegać się o przyjęcie do innych typów szkół.

Uczniowie kończący VIII klasę szkoły podstawowej mogą zostać przyjęci do 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 5-letniego technikum lub 3-letniej branżowej szkoły I stopnia. Z kolei absolwenci ostatniej klasy gimnazjum będą mogli ubiegać się o miejsce w 3-letnim liceum ogólnokształcącym, 4-letnim technikum lub w 3-letniej branżowej szkole I stopnia.

Obie te grupy zrealizują odrębne programy nauczania.

Szkoły i samorządy przygotowują się do rekrutacji na rok szkolny 2019/2020. Jak wynika z analizy przeprowadzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, zwiększenie liczby klas I nie spowoduje istotnych problemów związanych z zapewnieniem odpowiedniej liczby sal lekcyjnych.

Postępowanie rekrutacyjne będzie obejmowało m.in. następujące kryteria: wyniki egzaminu ósmoklasisty albo egzaminu gimnazjalnego, oceny (na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej albo gimnazjum) z języka polskiego i z trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły przeprowadzającego rekrutację, świadectwo ukończenia szkoły podstawowej albo gimnazjum z wyróżnieniem, szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej albo gimnazjum.

W związku z naturalnymi i zrozumiałymi pytaniami oraz wątpliwościami ze strony rodziców i uczniów, MEN przypomina, że do ich dyspozycji pozostają dyrektorzy szkół oraz kuratorzy oświaty. We wszystkich kuratoriach od 1 września br. zostaną utworzone punkty informacyjno-konsultacyjne. Rodzice uczniów obecnych klas VII szkoły podstawowej oraz klas II gimnazjum będą mogli uzyskać informacje na temat oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych i klas szkół ponadgimnazjalnych w regionie.

MEN przypomina, że ustalenie sieci publicznych szkół ponadpodstawowych pozostaje w gestii samorządu i odbywa się po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty. Ministerstwo Edukacji Narodowej deklaruje pełne wsparcie i gotowość współpracy z samorządami.

Z poważaniem,     

Redakcja serwisu Nadzór-Pedagogiczny.pl   

 

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Umowa przedwstępna z nauczycielem od 01.09.2018 r.
 

Pobierz dokument

Porozumienie do umowy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania w związku wymiaru zatrudnienia
 

Pobierz dokument

Procedura przeprowadzania egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionego w szkole niepublicznej prowadzonej przez osobę fizyczną
 

Pobierz dokument

Wzór sprawozdania z nadzoru pedagogicznego dla szkoły ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2017/2018
 

Pobierz dokument

Raport z ewaluacji wewnętrznej w przedszkolu zagadnienia: Przedszkole zapewnia dzieciom
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Mamy w naszej szkole uczennicę w klasie III Szkoły Podstawowej realizującą obowiązek szkolny poza szkołą – nauczanie domowe. Uczennica przebywa z rodzicami w Anglii. Zbliża się termin egzaminu klasyfikacyjnego zaplanowanego przez dyrektora szkoły oraz uzgodnionego z rodzicami na czerwiec 2018. Nasze pytanie dotyczy zakresu przedmiotów z których powinien być przeprowadzony egzamin klasyfikacyjny. Zgodnie bowiem z §15 pkt. 4 Rozporządzenia MEN z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (DZ.U. poz.1534) dla ucznia, który realizuje obowiązek szkolny poza szkołą w formie nauczania domowego nie przeprowadza się egzaminów klasyfikacyjnych z: 1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych : plastyki, muzyki, techniki i wychowania fizycznego oraz 2) dodatkowych zajęć edukacyjnych. Wobec powyższego czy i na jakiej podstawie ustala się oceny z tych przedmiotów również w klasach starszych oraz co wpisywać w arkuszu ocen : nieklasyfikowana/zwolniona?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Jestem dyrektorem szkoły, którego kadencja kończy się z dniem 31.08.2018 r. Organ prowadzący wymusza na mnie, abym wystąpiła z wnioskiem do szkoły, gdzie pracuje nowo wybrana Pani dyrektor, iż z dniem 1 września br. Pani dyrektor zostanie zatrudniona w naszej szkole szkole za porozumieniem stron na zasadzie przeniesienia z obecnej placówki. Przecież ja nie mogę podejmować decyzji wiążących po 1 września. Nadmieniam, iż nie mogę też tego zrobić teraz w maju, ponieważ mam nadmiar nauczycieli języka niemieckiego, od którego specjalistką jest nowa Pani dyrektor, do czego nakłaniał mnie także organ. Nie mogę na siebie brać takiej odpowiedzialności. Czy się mylę?
Zatrudnianie (kodeks pracy)

Odpowiedź eksperta

 

Pytanie dotyczące czasu pracy nauczycieli w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Jeśli nauczyciel w danym dniu idzie na konferencje lub szkolenie - czy jest o w ramach godzin dydaktycznych czy poza pensum? Jeżeli poza pensum to dana osoba powinna odrobić godziny dydaktyczne podczas których była na szkoleniu?
Kadry

Odpowiedź eksperta

 

Czy osoba posiadająca mgr pedagogiki bez określonej specjalności może być pedagogiem szkolnym w zespole szkół? Dyplom ukończenia uczelni wydano w 2004 r, osoba ta pracuje od 2005 r, jednak w opinii kuratorium nie posiada kwalifikacji.
Zatrudnianie (kodeks pracy)

Odpowiedź eksperta

 

Proszę o opinię prawną dotyczącą wydłużenia stażu dla nauczycielki, która korzystała z urlopu uzupełniającego. Były to terminy:1.06. 2015 do 26.06 2016 r. i 30.05.2016 do 24.06.2016 r..W chwili obecnej nauczycielka kończy staż 31.05.2018 r. W jaki sposób udokumentować wydłużenie stażu i o jaki termin wydłużyć staż?
Awans zawodowy

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

3 maja 2018 Obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja

Data: 2018-05-16

Czytaj więcej...

 

4 maja 2018 Egzamin maturalny 2018

Data: 2018-05-16

Czytaj więcej...

 

61. rocznica Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej

Data: 2018-05-16

Czytaj więcej...

 

Jubileusz 50-lecia Przedszkola w Międzyborzu

Data: 2018-05-16

Czytaj więcej...

 

Wizyta szefowej MEN w Wałbrzychu – otwarcie Mobilnego Centrum Edukacyjnego

Data: 2018-05-14

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

Aby obejrzeć wszystkie komunikaty, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w link.