Biuletyn informacyjny nr 330 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

25-05-2018 r.

Weszło w życie nowe rozporządzenie odnośnie świadectw i druków szkolnych

Zgodnie z przepisami rozporządzenia, już od września 2018 r., szkoły będą mogły wydawać uczniom i słuchaczom, a także niepełnosprawnym dzieciom w przedszkolach – odpowiednio legitymacje szkolne oraz legitymacje przedszkolne w postaci papierowej (jak dotychczas) lub e-legitymacji szkolnych lub e-legitymacji przedszkolnych.

Nowa e-legitymacja daje wiele możliwości. Na rewersie jej wzoru znalazło się pole umożliwiające nadruk – w procesie personalizacji karty – numeru układu elektronicznego oraz kodu kreskowego. Możliwe będzie również kodowanie na e-legitymacji dodatkowych usług wynikających z działalności statutowej szkoły oraz ulg związanych z przejazdami środkami publicznego transportu. O rodzaju usług kodowanych na e-legitymacji szkolnej będzie decydował dyrektor szkoły za zgodą rodziców lub pełnoletnich uczniów.

Do najważniejszych nowych przepisów odnoszących się do procedury uwierzytelniania świadectw, indeksów, aneksów, dyplomów i zaświadczeń oraz wydawania apostille do tych dokumentów należą: nowy wzór świadectwa dojrzałości – wszystkie nowe wzory zawiera rozporządzenie; możliwość wydawania uczniom i słuchaczom, a także niepełnosprawnym dzieciom w przedszkolach, odpowiednio legitymacji szkolnych oraz legitymacji przedszkolnych w postaci papierowej (jak dotychczas) lub w postaci plastikowej karty (e-legitymacje); doprecyzowanie przepisów odnoszących się do zabezpieczeń druków świadectw, dyplomów i zaświadczeń w zakresie odnoszącym się do oznakowania literowego i cyfrowego świadectw dojrzałości, aneksu do świadectw dojrzałości oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego; wprowadzenie zmiany w odniesieniu do świadectw szkolnych szkoły z językiem nauczania mniejszości narodowej, etnicznej lub językiem regionalnym; określenie, zgodnie z nową podstawą programową kształcenia ogólnego, jaką adnotację o poziomie nauczania języka obcego nowożytnego umieszcza się na świadectwach szkolnych i arkuszach ocen; wprowadzenie na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły kategorii: „Inne zajęcia”; ta część świadectwa została przeznaczona na wpisanie zajęć wychowania do życia w rodzinie oraz innych zajęć organizowanych przez szkołę.

W rozporządzeniu określono nowe wzory m.in.: świadectw szkolnych promocyjnych i świadectw ukończenia szkoły dla uczniów: 8–letniej szkoły podstawowej, 4–letniego liceum ogólnokształcącego, 5– letniego technikum, branżowej szkoły I stopnia i branżowej szkoły II stopnia, szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy i szkoły policealnej; indeksów dla słuchaczy szkół dla dorosłych oraz szkół policealnych; arkuszy ocen dla: uczniów szkoły podstawowej (także dla uczniów klas VII-VII szkoły podstawowej), uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi uczęszczających do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, uczniów 4–letniego liceum ogólnokształcącego, uczniów 5–letniego technikum, branżowej szkoły I stopnia i branżowej szkoły II stopnia, uczniów szkoły policealnej oraz słuchaczy szkół dla dorosłych; zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty (wzór druku nr 54 będzie obowiązywał w latach szkolnych 2018/2019 – 2020/2021, a wzór druku nr 55 od roku szkolnego 2021/2022), zaświadczenia o zdaniu egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, zaświadczenia o zdaniu egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły II stopnia i świadectwa dojrzałości.

Z poważaniem,    

Redakcja serwisu Nadzór-Pedagogiczny.pl   

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Procedura przeprowadzania egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionego w szkole niepublicznej prowadzonej przez osobę fizyczną
 

Pobierz dokument

Wzór sprawozdania z nadzoru pedagogicznego dla szkoły ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2017/2018
 

Pobierz dokument

Raport z ewaluacji wewnętrznej w przedszkolu zagadnienia: Przedszkole zapewnia dzieciom
 

Pobierz dokument

Raport z ewaluacji wewnętrznej w gimnazjum
 

Pobierz dokument

Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole ponadgimnazjalnej
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Pytanie dotyczące czasu pracy nauczycieli w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Jeśli nauczyciel w danym dniu idzie na konferencje lub szkolenie - czy jest o w ramach godzin dydaktycznych czy poza pensum? Jeżeli poza pensum to dana osoba powinna odrobić godziny dydaktyczne podczas których była na szkoleniu?
Kadry

Odpowiedź eksperta

 

Czy osoba posiadająca mgr pedagogiki bez określonej specjalności może być pedagogiem szkolnym w zespole szkół? Dyplom ukończenia uczelni wydano w 2004 r, osoba ta pracuje od 2005 r, jednak w opinii kuratorium nie posiada kwalifikacji.
Zatrudnianie (kodeks pracy)

Odpowiedź eksperta

 

Czy zapis "Ocena przewidywana może zostać obniżona lub podwyższona, jeżeli uczeń po jej wystawieniu otrzymał oceny niższe lub wyższe." jest zgodny z przepisami prawa? Czy tylko taką ocenę można podwyższyć?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Od roku szkolnego 2017/2018 obowiązują nowe arkusze ocen w klasie pierwszej sp, czy uczniom klasy pierwszej, którzy w roku szkolnym 2016/2017 byli niepromowani zakładam nowy arkusz (obecnie mają arkusz MEN-I/37a/2)?
Inne

Odpowiedź eksperta

 

Proszę o wyjaśnienie czy dyrektor powinien ukarać pracownika, który podając piłkę, uderzył nią przypadkowo uczennicę?
Inne

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

3 maja 2018 Obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja

Data: 2018-05-16

Czytaj więcej...

 

4 maja 2018 Egzamin maturalny 2018

Data: 2018-05-16

Czytaj więcej...

 

61. rocznica Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej

Data: 2018-05-16

Czytaj więcej...

 

Jubileusz 50-lecia Przedszkola w Międzyborzu

Data: 2018-05-16

Czytaj więcej...

 

Wizyta szefowej MEN w Wałbrzychu – otwarcie Mobilnego Centrum Edukacyjnego

Data: 2018-05-14

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

Aby obejrzeć wszystkie komunikaty, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w link.