Biuletyn informacyjny nr 328 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

10-05-2018 r.

Zmiany przepisów dotyczących oceniania pracy nauczyciela od 1.09.2018 r.

Od nowego roku szkolnego w związku ze stopniowym wchodzeniem w życie zmian zawartych w  Ustawie z 27 października 2017 o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące dokonywania oceny pracy nauczycieli.

Oceny pracy nauczyciela dokonuje się w trzech przypadkach:

1) po zakończeniu stażu na stopień nauczyciela kontraktowego, nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego,

2) po zakończeniu dodatkowego stażu,

3) co 3 lata pracy w szkole od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego, nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego.

Wyjątki co do dokonywania oceny co 3 lata pracy w szkole od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego, nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego stanowi sytuacja, gdy termin „ważności” oceny upływa w okresie odbywania przez nauczyciela kontraktowego lub nauczyciela mianowanego stażu na kolejny stopień awansu zawodowego, oceny pracy dokonuje się po zakończeniu tego stażu. Ponadto może dojść do wykonania oceny w razie usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela w pracy, trwającej dłużej niż 3 miesiące, termin „ważności” oceny ulega przedłużeniu o czas tej nieobecności, a także w przypadku zmiany miejsca zatrudnienia nauczyciela ocena pracy jest dokonywana nie wcześniej niż po upływie roku od dnia podjęcia pracy w danej szkole, a termin „ważności” oceny ulega odpowiednio przedłużeniu.

Na ocenę pracy nauczyciela i dyrektora szkoły nie mogą mieć wpływu jego przekonania religijne i poglądy polityczne, a także odmowa wykonania przez niego polecenia służbowego, gdy odmowa taka wynikała z uzasadnionego przekonania, że wydane polecenie było sprzeczne z dobrem ucznia albo dobrem publicznym.

Ocenę pracy ustala się po zapoznaniu nauczyciela z jej projektem oraz wysłuchaniu jego uwag i zastrzeżeń. Nauczyciel, po ustaleniu oceny jego pracy, otrzymuje kartę oceny pracy zawierającą ocenę pracy, jej uzasadnienie oraz pouczenie o możliwości wniesienia odwołania albo wniosku o ponowne ustalenie oceny.

Do postępowań w sprawie dokonania oceny pracy nauczyciela, wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 września 2018 r., stosuje się przepisy dotychczasowe w wersji obowiązującej przed zmianami wprowadzonymi ustawą. W przypadku postępowań rozpoczętych po 1 września 2018 roku będzie trzeba stosować zmienione zasady, które szczegółowo zostały omówione w komentarzu dostępnym na stronie głównej Portalu. Zachęcamy do lektury.

Z poważaniem,   

redkacja serwisu Nadzór Pedagogiczny.pl    

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Arkusz obserwacji zajęć otwartych w niepublicznym przedszkolu
 

Pobierz dokument

Obniżenie etatu na wniosek nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania
 

Pobierz dokument

Przykładowy arkusz obserwacji zajęć w przedszkolu – obserwacja oceniająca
 

Pobierz dokument

Pisma do ZZ i OP
 

Pobierz dokument

Umowa przedwstępna z nauczycielem od 01.09.2018 r.
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

W jaki sposób uzupełnić arkusze ocen dla obecnej klasy 7?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Co wpisujemy na świadectwie ukończenia kl. VII w rubryce religia/ etyka, jeśli uczeń nie uczestniczy w tych zajęciach?
Inne

Odpowiedź eksperta

 

W związku z pytaniem z dn 13.04.2018 i odp z dn 20.04.2018r. proszę o doprecyzowanie: jeżeli nauczycielowi dyplomowanemu udzielono urlopu dla poratowania zdrowia do XII 2017 do XII 2018 a w arkuszu organizacyjnym na 2018/2019 ma on 0,95 etatu - dyrektor szkoły może zaproponować ograniczenia zatrudnienia ze skutkiem od 01.09.2018, co w praktyce będzie oznaczało, że nauczyciel ten będzie nadal przebywał na urlopie, a jego wynagrodzenie ulegnie proporcjonalnemu zmniejszeniu? Nie udało się znaleźć orzeczenie SN na które się Państwo powołali (04.04.2014, I PK 247/13) -proszę o udostępnienie treści.
Kadry

Odpowiedź eksperta

 

Jakie dokumenty powinna mieć szkoła zgodne z nowymi przepisami wchodzącymi w życie od 25 maja dotyczących RODO?
Inne

Odpowiedź eksperta

 

Dyrektor wygrał konkurs w kwietniu. Kiedy może powołać wicedyrektora? Czy musi czekać aż do 1 września 2018 roku? Czy może wszystkie procedury związane z powołaniem wicedyrektora rozpocząć już w maju i zakończyć w czerwcu?
Zatrudnianie (kodeks pracy)

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Widowisko Dumy i Radości – przedłużenie terminu zgłoszeń do 30 kwietnia 2018 r.

Data: 2018-04-06

Czytaj więcej...

 

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Świat oczami młodych”

Data: 2018-04-06

Czytaj więcej...

 

Uwaga media. Zapowiedź Kongresu Powiatów „Dobry Zawód” – 6 kwietnia, Wrocław

Data: 2018-04-05

Czytaj więcej...

 

Organizacja publicznych szkół i publicznych przedszkoli

Data: 2018-04-05

Czytaj więcej...

 

Organizacja publicznych szkół i publicznych przedszkoli – nowelizacja rozporządzenia podpisana

Data: 2018-04-04

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

Aby obejrzeć wszystkie komunikaty, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w link.