Biuletyn informacyjny nr 318 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Dokumenty do pobrania

3. Nowe dokumenty w portalu

4. Porady eksperta

5. Komunikaty MEN

6. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

15-02-2018 r.

Zmiany przepisów dotyczących urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciela od 1.01.2018 r.

29 listopada 2017 r. opublikowano ustawę z 27 października 2017 o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 - weszła w życie częściowo 1.01.2018 r. i wchodzi sukcesywnie 1.04.2018 r., 1.09.2018 r. i później) – zmienia 13 ustaw, w tym szczególnie, w art. 76 ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela. Zmiany w Karcie Nauczyciela dotyczą w dużym stopniu urlopów dla poratowania zdrowia nauczycieli (art. 73).

Minister Zdrowia opublikował 23 stycznia 2018 r. rozporządzenie z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia (Dz. U. poz. 190).

Od 24 stycznia 2018 r., dnia wejścia w życie rozporządzenia, mamy komplet przepisów dotyczących udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia.

Spośród nowości obowiązujących od 24 stycznia 2018 r. należy wymienić fakt, że nauczyciel zgłasza się na badanie lekarskie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania skierowania na badanie lekarskie wraz ze skierowaniem na badanie lekarskie oraz dokumentację medyczną z przebiegu dotychczasowego leczenia.

Kolejne zmiany dotyczą przeprowadzania badań. Badanie lekarskie przeprowadza uprawniony lekarz i obejmuje ono badanie podmiotowe oraz przedmiotowe, z uwzględnieniem ogólnego stanu zdrowia, oceny układu krążenia, układu ruchu, układu nerwowego, układu oddechowego oraz narządu mowy. W przypadku gdy lekarz uzna za niezbędne przeprowadzenie badań dodatkowych lub konsultacji specjalistycznych, wystawia nauczycielowi skierowanie na te badania lub konsultacje. Badania lub konsultacje specjalistyczne przeprowadza się z uwzględnieniem specyfiki pracy wykonywanej przez nauczyciela i ewentualnej konieczności powstrzymania się od wykonywania tej pracy z uwagi na jego stan zdrowia.

W skierowaniu na badania dyrektor szkoły musi umieścić informację o czynnikach szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia na stanowisku nauczyciela otrzymującego skierowanie.

Wszystkie zmiany zostały ujęte w komentarzu dostępnym na stronie głównej naszego portalu, zachęcamy do zapoznania się z nimi.

Z poważaniem,  

redakcja serwisu Nadzór-Pedagogiczny.pl     

 

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Kontynuowanie nauki w OHP
 

Pobierz dokument

Obowiązki uczestnika wycieczki szkolnej
 

Pobierz dokument

Ankieta dla ucznia. System oceniania w szkole
 

Pobierz dokument

IPET dla dziecka z niedosłuchem
 

Pobierz dokument

IPET - niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Czy na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego uwzględniając § 4 można realizować zajęcia do wyboru przez ucznia w następujący sposób - system klasowo-lekcyjny 2 godziny, następne 2 godz. do wyboru w tej samej klasie, z tymi samymi uczniami, ale np. co 2 miesiące zmiana zajęć do wyboru w ramach planu przyjętego i zaakceptowanego przez wszystkie podmioty (np. 2 miesiące zajęcia sportowe, 2 miesiące zajęcia taneczne, itp)? Ewentualnie realizacja 2 godzin do wyboru przez cały rok w taki sposób że; klasa ma 2 godziny zajęć klasowo-lekcyjnych i dwie godziny tygodniowo piłki nożna, gdyż uczniowie dokonali takiego wyboru. Czy istniej możliwość zachowania systemu klasowego na 4 godziny zajęć wychowania fizycznego z zaznaczeniem,że dwie godziny realizowane są w systemie klasowo-lekcyjnym, dwie zajęcia do wyboru?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Czy powinny być przechowywane (jeśli tak to jak długo) plany wynikowe nauczycieli złożone w okresie, kiedy było to obowiązkowe?
Prawo wewnątrzszkolne (regulaminy, procedury)

Odpowiedź eksperta

 

1. Czy wprowadzenie wag ocen i średniej ważonej w ocenianiu wewnątrzszkolnym w szkole podstawowej jest obowiązkowe? 2. Czy zasady oceniania mogą być zmienianie w trakcie roku szkolnego np. na II półrocze?
Prawo wewnątrzszkolne (regulaminy, procedury)

Odpowiedź eksperta

 

Czy w arkuszu ocen ucznia umieszcza się adnotację dotyczącą realizacji programu nauczania dostosowanego do indywidualnych możliwości i potrzeb na podstawie orzeczenia?

Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Nauczyciel poszedł na roczny urlop dla poratowania zdrowia w lutym 2017 r. (po feriach zimowych). Czy nauczycielowi należy się urlop uzupełniający. Jeżeli tak, to w jakim wymiarze?
Kadry

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Dzień Bezpiecznego Internetu 2018 – inauguracja obchodów z udziałem wiceministra edukacji

Data: 2018-02-06

Czytaj więcej...

 

KGHM wesprze szkolnictwo branżowe – podpisanie listów intencyjnych z udziałem szefowej MEN

Data: 2018-02-05

Czytaj więcej...

 

Dyskusja z samorządowcami o edukacji – wizyta szefowej MEN w Gdańsku

Data: 2018-02-03

Czytaj więcej...

 

Nagroda „Kustosz Pamięci Narodowej”

Data: 2018-02-02

Czytaj więcej...

 

Posiedzenie Rady Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży z udziałem wiceminister Marzenny Drab

Data: 2018-02-02

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

Aby obejrzeć wszystkie komunikaty, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w link.