Biuletyn informacyjny nr 314 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

18-01-2018 r.

Zmiany przepisów dotyczących urlopu wypoczynkowego dyrektora i nauczyciela - zawarte w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych.

Ustawa z 27 października 2017 o finansowaniu zadań oświatowych zmienia 13 ustaw, w tym szczególnie, w art. 76 ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela. Zmiany w Karcie Nauczyciela dotyczą w dużym stopniu urlopów dyrektora i nauczyciela (art. 64, 66 i 66a).

Nowość od 1 stycznia 2018 r. to urlop wypoczynkowy dyrektora, wicedyrektora szkoły, nauczyciela pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczyciela, który przez okres co najmniej 10 miesięcy pełni obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze (rozwiązania na wzór urlopu wypoczynkowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, w których nie są przewidziane ferie szkolne). Wymienionym osobom przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów.

Jeżeli nie mogą rozpocząć urlopu wypoczynkowego w ustalonym terminie z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy (w szczególności z powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, powołania na ćwiczenia wojskowe lub na przeszkolenie wojskowe albo stawienia się do pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie, na czas do 3 miesięcy, urlopu macierzyńskiego, urlopu dla poratowania zdrowia), to urlop wypoczynkowy ulega przesunięciu na termin późniejszy.

Inną nowością od 1 stycznia 2018 roku jest ustalenie wyliczenia urlopu wypoczynkowego nauczycieli, którzy w ramach jednego stosunku pracy realizują obowiązki nauczycieli szkół, w których są przewidziane ferie szkolne, oraz szkół, w których nie przewidziano ferii szkolnych - tym nauczycielom przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego określonego jak dla nauczyciela szkoły, w której nauczyciel realizuje większą liczbę godzin zajęć, a w przypadku realizowania w tych szkołach równej liczby godzin zajęć nauczycielowi przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego określonego dla nauczyciela szkoły, w której są przewidziane ferie szkolne.

Pozostałe zmiany zostały omówione w komentarzu dostępnym na stronie głównej naszego portalu. Zachęcamy do zapoznania się z tymi treściami.

 

Z poważaniem,

Redakcja serwsiu Nadzór-Pedagogiczny.pl

 

 
Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Statut gimnazjum - stan prawny na 1 września 2017
 

Pobierz dokument

Regulamin wycieczek w przedszkolu
 

Pobierz dokument

Propozycja recenzji z odbytej praktyki studentki edukacji wczesnoszkolnej
 

Pobierz dokument

Przykłady uchwały rady pedagogicznej w sprawie klasyfikacji rocznej
 

Pobierz dokument

Przykładowy zakres obowiązków i odpowiedzialności trenera środowiskowego (obiekt sportowy - boisko Orlik)
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Czy dyrektor niepublicznego przedszkola może być zatrudniony tylko na 1/2 etatu?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Od 1.09.2019 reforma edukacji wchodzi do liceum. Ile lat trzeba będzie się kształcić w liceum dla dorosłych w formie zaocznej? Obecnie np. po szkole zawodowej nauka trwa 2 lata, a na podbudowie gimnazjum 3.
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

W dniu 9 stycznia 2018 r. nauczyciel wystąpił do dyrektora szkoły z wnioskiem o udzielnie urlopu dla poratowania zdrowia na okres wskazany w orzeczeniu lekarskim z dnia 21 grudnia 2017 r. tj. od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r. Orzeczenie zostało wydane przez lekarza pediatrę, specjalistę medycyny rodzinnej.Co powinien zrobić dyrektor szkoły z wnioskiem o urlop zdrowotny, który ma rozpocząć się za kilka miesięcy?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Czy dyrektor, który obecnie przebywa na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim oraz zaległym wypoczynkowym i wraca 9 kwietnia do pracy może wcześniej złożyć wniosek do organu sprawującego nadzór o dokonanie oceny pracy? Jak obowiązuje podstawa prawna w 2018 roku?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

U ucznia klasy V zdiagnozowano cukrzycę typu I-go. Uczeń po powrocie do szkoły został objęty szczególną opieką wychowawcy. Jest miejsce gdzie może dokonywać pomiarów glukozy i wstrzyknięć insuliny. Kadra pedagogiczna posiada podstawową wiedzę na temat choroby. Mimo to matka żąda przeszkolenia nauczycieli w zakresie pracy z jej dzieckiem. Czy mam prawny obowiązek zorganizować szkolenie kadry pedagogicznej i innych pracowników szkoły na temat pracy z dzieckiem z cukrzycą? Jeżeli tak to proszę podać jakie przepisy to regulują i kto jest uprawniony do prowadzenia takiego szkolenia?
Inne

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Ogólnopolski Konkurs "Ekologia w moim domu"

Data: 2018-01-16

Czytaj więcej...

 

Przywrócić głos Niezłomnym, Nieobecnym na lekcjach historii – Ogólnopolski konkurs dla uczniów szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów oraz środowisk polonijnych

Data: 2018-01-12

Czytaj więcej...

 

Jak bezpiecznie spędzić ferie?

Data: 2018-01-12

Czytaj więcej...

 

Roczne rozliczenie wykorzystania dotacji celowej na finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego za rok 2017

Data: 2018-01-09

Czytaj więcej...

 

Wspólny list Premiera RP i Minister Edukacji Narodowej do pracodawców

Data: 2018-01-05

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

Aby obejrzeć wszystkie komunikaty, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w link.