Biuletyn informacyjny nr 313 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

12-01-2018 r.

Zmiany rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2018

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania podpisała w dniu 15 grudnia 2017 r. rozporządzenie MEN w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2018 (Dz. U. z 2017 r. poz. 2395) – opublikowane 21 grudnia 2017 r. weszło w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1453 ze zm.).

Niniejsze rozporządzenie jest przepisem czasowym na określony rok budżetowy.

Było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2017 (Dz. U. poz. 2298).

Planowany finansowy standard A na ucznia w roku 2018 szacuje się na 5436 zł, czyli w stosunku do ubiegłego roku 2017 (5.293 zł) ma wzrosnąć o ok. 2,7 %, tj. o ok. 143 zł.. Ostatecznie zostanie określony po przyjęciu przez parlament ustawy budżetowej na rok 2018.

Po raz pierwszy podkreślono, że część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2018 jest dzielona między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, nie tylko z uwzględnieniem zakresu realizowanych przez te jednostki zadań oświatowych, określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 ze zm.), ale także w dwóch innych ustawach, a mianowicie w: ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) i ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.).

Wśród najważniejszych zmian i nowości w rozporządzeniu w stosunku do roku 2017 należy z pewnością wymienić nowe definicje (§ 1 ust. 2 pkt. 1, 9-13 rozporządzenia). Przy zadaniach szkolnych dodano zadania związane z prowadzeniem dotychczasowych gimnazjów, oraz szkół ponadpodstawowych, poprzez dotychczasowe gimnazjum rozumie się również klasy dotychczasowego gimnazjum prowadzone w szkole innego typu, a poprzez szkołę ponadgimnazjalną rozumie się również klasy dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzone w branżowej szkole I stopnia. Natomiast małą szkołę rozumie się jako szkołę podstawową dla dzieci i młodzieży, w której iloraz liczby uczniów w szkole i liczby klas w szkole jest niższy lub równy 12; liczbę uczniów w szkole ustala się z wyłączeniem  uczniów oddziałów i szkół z nauczaniem w języku mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub w języku regionalnym oraz uczniów oddziałów i szkół, w których zajęcia edukacyjne są prowadzone w dwóch językach: polskim oraz języku mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym, będącym drugim językiem nauczania, oraz uczniów szkół i oddziałów specjalnych.

Po więcej informacje o pozostałych zmianach rozporządzenia zapraszamy do komentarza opublikowanego na naszym portalu.

Redakcja serwisu Nadzór-Pedagogiczny.pl

 

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Statut gimnazjum - stan prawny na 1 września 2017
 

Pobierz dokument

Regulamin wycieczek w przedszkolu
 

Pobierz dokument

Propozycja recenzji z odbytej praktyki studentki edukacji wczesnoszkolnej
 

Pobierz dokument

Przykłady uchwały rady pedagogicznej w sprawie klasyfikacji rocznej
 

Pobierz dokument

Przykładowy zakres obowiązków i odpowiedzialności trenera środowiskowego (obiekt sportowy - boisko Orlik)
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Uczeń kl. VI w opinii PPP ma zalecenie udział w zaj. wyrównawczych z matematyki. Czy mogą być to zaj. unijne?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Czy Dyrektor Niepublicznego Przedszkola Specjalnego ma obowiązek zwrócić rodzicowi dziecka oryginał orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,orzeczenia o niepełnosprawności, opinii wydanej przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, którą rodzic przedłożył kilka lat wcześniej, umieszczając dziecko w NPS? Jak powinna wyglądać prawidłowa procedura zwrotu oryginału orzeczenia/opinii - czym i jak go zastąpić?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Jestem nowym dyrektorem gimnazjum, które zostało przekształcone w szkołę podstawową. Jest to związane ze zmianą i uaktualnieniem wielu dokumentów. Zaczęłam mieć dylemat z rozróżnieniem regulaminu od procedury. Sprawdzając praktykę wielu szkół, które udostępniają te dokumenty w internecie, zauważyłam mieszanie tych nazw. Czasami dokument dotyczący tych samych sytuacji szkolnych nazwa się raz procedurą a innym razem regulaminem, np. dokonywanie oceny pracy nauczyciela. Dodatkowo pojawiło się także określenie "instrukcja". Chciałabym przygotować dokumenty właściwie je nazywając. Proszę o podanie konkretnych dokumentów szkolnych z określeniem, czy jest to regulamin czy procedura.
Prawo wewnątrzszkolne (regulaminy, procedury)

Odpowiedź eksperta

 

Jaka jest podstawa prawna klasyfikowania ucznia w danej szkole, jeśli przechodzi przed samym zakończeniem I semestru ze szkoły publicznej do szkoły niepublicznej na prawach szkoły publicznej przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii? Czy dopuszczalne jest klasyfikowanie w poprzedniej szkole, jeśli przyjęcie następuje na kilka dni przed Radą Pedagogiczną w nowej szkole?
Nadzór pedagogiczny

Odpowiedź eksperta

 

Jakie sprawozdania powinien przygotować nauczyciel oraz dyrektor po I semestrze jeśli chodzi o przedszkole?

Nadzór pedagogiczny

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Roczne rozliczenie wykorzystania dotacji celowej na finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego za rok 2017

Data: 2018-01-09

Czytaj więcej...

 

Wspólny list Premiera RP i Minister Edukacji Narodowej do pracodawców

Data: 2018-01-05

Czytaj więcej...

 

Minister Edukacji Narodowej powołała Radę Dyrektorów Szkół Zawodowych

Data: 2018-01-05

Czytaj więcej...

 

Nowe akty prawne, które wchodzą w życie od 1 stycznia 2018 r. – informacja MEN

Data: 2018-01-03

Czytaj więcej...

 

Marsz Żywych 2018 – ruszył nabór uczestników

Data: 2018-01-02

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

Aby obejrzeć wszystkie komunikaty, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w link.