Biuletyn informacyjny nr 308 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

08-12-2017 r.

Finansowanie zadań oświatowych – ustawa podpisana

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał przygotowaną przez MEN ustawę z 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych.

Ustawa obejmuje zmiany w sposobie finansowania oświaty oraz w ustawie Karta Nauczyciela. To pierwszy etap planowanych rozwiązań, które docelowo uporządkują system finansowania zadań oświatowych, tak aby był on przejrzysty i łatwiejszy w stosowaniu przez samorządy, organy prowadzące szkoły, a także dyrektorów szkół oraz placówek.

Zgodnie z podpisaną ustawą zmienione zostaną regulacje odnoszące się do wykonywania zawodu nauczyciela, przede wszystkim te związane z czasem pracy, awansem zawodowym (powiązaniu go z wynagrodzeniem) i urlopem.

Wprowadzone rozwiązania wychodzą naprzeciw oczekiwaniom samorządów terytorialnych i nauczycieli. W 2018 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej zaproponuje kolejny etap zmian w tym zakresie.

Ustawa wchodzi w życie częściowo 14.12.2017 r., 1.01.2018 r., 1.09.2018 r. i później oraz zmienia 13 ustaw. W najnowszym komentarzu dostępnym na stronie głównej znajdą Państwo wykaz wszystkich zmian, poniżej zaś omówione zostały te dotyczące dotacji podręcznikowej.

W związku z licznymi postulatami dyrektorów szkół oraz samorządów zaproponowano zmiany dotyczące rozliczania wykorzystania dotacji celowej. Dotacja będzie naliczana i przekazywana do wysokości maksymalnych kwot na ucznia danej klasy, zróżnicowanych w zależności od etapu edukacyjnego. Szkoła będzie miała do wykorzystania łączną kwotę dotacji i dyrektor szkoły zdecyduje o podziale pieniędzy na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla danej klasy. W praktyce oznacza to, że dyrektor będzie mógł w uzasadnionych przypadkach zwiększyć np. koszt zakupu kompletu podręczników na jednego ucznia, tj. dokonać przesunięć środków finansowych między odpowiednimi klasami. Zaproponowano, aby koszty obsługi tego zadania wynosiły 1 proc. przekazanej samorządom kwoty dotacji celowej (a nie wykorzystanej, jak obecnie).

Powyższa zmiana nie dotyczy natomiast dotacji przekazanych na uczniów mających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (zwiększanych wskaźnikami). Koszt zakupu kompletu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla tych uczniów nie będzie mógł jednak przekroczyć rocznie kwot dotacji celowej na ucznia określonych w ustawie.

Wprowadzono  przepisy stanowiące, że dotacja celowa będzie rozliczana z łącznej kwoty dotacji celowej  udzielonej na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe, w danym roku budżetowym. Nowa konstrukcja rozliczenia i wykorzystania dotacji pozwoli na uelastycznienie procesu zapewnienia podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych uczniom. Dodatkowo, dyrektorom szkół, jednostkom samorządu terytorialnego oraz wojewodom łatwiej będzie rozliczać środki z dotacji.

Z poważaniem,       

Redakcja serwisu Nadzór Pedagogiczny.pl      

outlo

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Zakres informacji zawarty we wniosku nauczyciela o dopuszczanie programu nauczania
 

Pobierz dokument

Wzór uchwały – uchwalenie przez radę pedagogiczną nowego statutu przedszkola
 

Pobierz dokument

Przykład sprawozdania z działalności przedszkola za I okres roku szkolnego 2017/2018
 

Pobierz dokument

Przykład bilansu jednostki budżetowej sporządzonej na dzień 31.12.2017 r.
 

Pobierz dokument

Decyzja o dopuszczeniu programu nauczania do użytku w szkole – przykład
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Czy obowiązkowe jest szkolenie z pierwszej pomocy dla każdego nauczyciela pracującego w przedszkolu niepublicznym?
Prawo wewnątrzszkolne (regulaminy, procedury)

Odpowiedź eksperta

 

Pytanie dotyczy DOKUMENTACJI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH w przedszkolu (prywatnym) niepublicznym a dokładnie jakie są podstawy prawne dotyczące "Wykazu zbiorów osobowych". Wypisanych poniżej: -Dziennik zajęć -Diagnoza -Protokoły Rady Pedagogicznej - Protokoły z posiedzenia Rady Pedagogicznej -Lista uczestników wycieczek -Dokumentacja wypadków uczniów - Informacje o wypadkach uczniów -Opinie i Orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej -Dziennik zajęć dodatkowych -Dziennik indywidualnego nauczania -System Informacji Oświatowej Zbiór zawiera informacje o nauczycielach i uczniach przedszkola
Prawo wewnątrzszkolne (regulaminy, procedury)

Odpowiedź eksperta

 

W związku z Rozporządzeniem RADY MINISTRÓW z dnia 7 sierpnia 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych Wójt przygotował nowy Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych, w którym uwzględnił kwoty minimalnego wynagrodzenia w zależności od grupy zaszeregowania jednocześnie obniżając wysokość premii regulaminowej z 25 % do 5%. Wójt polecił dyrektorom wprowadzić zarządzeniem dyrektora szkoły nowy regulamin tłumacząc, że tyle ma środków w budżecie i więcej szkoły nie otrzymają. Jak ma się zachować dyrektor w takiej sytuacji, czy może wprowadzić regulamin przygotowany przez Wójta, czy dyrektor ma obowiązek wypowiedzieć w takiej sytuacji warunki płacy swoim pracownikom ponieważ zmiana jest na niekorzyść pracowników.
Zatrudnianie (kodeks pracy)

Odpowiedź eksperta

 

Czy zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze indywidualne muszą być organizowane tylko w domu? Czy może część być organizowana w szkole? W rozporządzeniu nie widzę aby były ograniczenia.
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Bardzo proszę o odpowiedź czy dyrektor przedszkola publicznego (niesamorządowego) może rozwiązać umowę o świadczenie usług zawartą z rodzicem, czyli skreślić dziecko z listy. Jeśli tak, to w jakich przypadkach? Czy trzeba określać to w statucie czy wystarczy taki zapis w umowie? Podczas kontroli kuratorium wizytator zakwestionował zapis umożliwiający skreślenie dziecka z listy.
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Zaangażuj się w pomoc innym – poradniki wolontariatu MEN

Data: 2017-12-05

Czytaj więcej...

 

Życzenia od minister edukacji z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza

Data: 2017-12-05

Czytaj więcej...

 

Spotkanie podsumowujące rezultaty stażu zawodowego Miriam Riveiro Bello z Vigo / Galicia / Hiszpania.

Data: 2017-12-05

Czytaj więcej...

 

Zapraszamy pracodawców do udziału w kolejnym spotkaniu branżowym

Data: 2017-12-04

Czytaj więcej...

 

Szefowa MEN uczestniczyła w Godzinie Kodowania

Data: 2017-12-04

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

Aby obejrzeć wszystkie komunikaty, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w link.