Biuletyn informacyjny nr 306 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

20-11-2017 r.

Nowości w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży

I. Na podstawie art. 127 ust. 20  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe zostało wydane rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2017 r. poz. 1616) - obowiązuje od 1 września 2017 r. i dotyczy typów szkół wymienionych w cytowanej ustawie.

II. Jednocześnie, w przypadku typów szkół wymienionych w ustawie o systemie oświaty, nadal obowiązuje rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2014 r. poz. 1157 ze zm.), które po zmianach rozwiązuje kwestię organizacji indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży w taki sam sposób jak rozporządzenie z 9 sierpnia 2017 r..

III. Najważniejsze ustalenia rozporządzenia z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży dotyczącego typów szkół wymienionych w ustawie - Prawo oświatowe to m.in.:

1) określenie miejsca zajęć - zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego lub zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu dziecka lub ucznia, w szczególności w domu rodzinnym, placówkach, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, u rodziny zastępczej, w rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej,

2) w indywidualnym przygotowaniu przedszkolnym realizuje się programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego, dostosowane do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka,

3) w indywidualnym nauczaniu realizuje się wszystkie obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z ramowego planu nauczania danego typu i rodzaju szkoły, dostosowane do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia,

IV. W przypadku dzieci i uczniów objętych indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym lub indywidualnym nauczaniem, których stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub szkoły, dyrektor, w ramach działań umożliwiających kontakt z dziećmi w grupie lub klasie, organizuje różne formy uczestniczenia dziecka lub ucznia w życiu przedszkolnym lub szkolnym.

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzone dot. korzystania z mediów społecznościowych
 

Pobierz dokument

Wzór uchwały rady pedagogicznej w sprawie wyrażenia opinii na temat programu nauczania doradztwa zawodowego
 

Pobierz dokument

Procedura monitorowania podstawy programowej w szkole podstawowej
 

Pobierz dokument

Arkusz monitorowania podstawy programowej - matematyka
 

Pobierz dokument

Arkusz monitorowania podstawy programowej - język obcy
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Jakie zespoły muszą koniecznie funkcjonować w szkole podstawowej?
Nadzór pedagogiczny

Odpowiedź eksperta

 

Rodzic złożył pismo o nauczanie domowe, co powinien zrobić dyrektor?
Inne

Odpowiedź eksperta

 

Czy w przypadku wcześniejszego skończenia zajęć np.jeśli n-l jest na zwolnieniu, uczniowie mogą wcześniej iść do domu, czy powinni zostać na świetlicy. Czy należy dać rodzicom do podpisu zgody, jeśli chodzi o takie przypadki?
Inne

Odpowiedź eksperta

 

Czy zajęcia rewalidacyjne w przypadku kiedy uczeń był nieobecny, należy odrobić?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Planuję założyć monitoring w szkole, jakie procedury powinnam w związku z tym podjąć? Czy należy zgłosić do GIODO?
Inne

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

II Zachodniopomorski Kongres Oświatowy w Kołobrzegu z udziałem wiceministra edukacji

Data: 2017-11-17

Czytaj więcej...

 

Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianie edukacji włączającej – zapowiedź konferencji wojewódzkich

Data: 2017-11-17

Czytaj więcej...

 

Kongres 590 w Rzeszowie z udziałem wiceminister Marzeny Machałek

Data: 2017-11-17

Czytaj więcej...

 

Zapowiedź udziału Minister Anny Zalewskiej w prezentacji drugiego tomu polsko-niemieckiego podręcznika

Data: 2017-11-17

Czytaj więcej...

 

Zapowiedź. Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej z wizytą w Kanadzie

Data: 2017-11-15

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

Aby obejrzeć wszystkie komunikaty, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w link.