Biuletyn informacyjny nr 300 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

06-10-2017 r.

Komentarz – nowości w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych

Na podstawie art. 127 ust. 18 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe zostało wydane rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1743) - obowiązuje od 15 września 2017 r. Najważniejsze ustalenia rozporządzenia w sprawie orzeczeń i opinii:

1) określa orzeczenia i opinie:

a) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

b) orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,

c) orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,

d) orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,

e) opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,

2) orzeczenia i opinie są wydawane na pisemny wniosek rodzica dziecka lub ucznia lub na pisemny wniosek pełnoletniego ucznia, wniosek składa się w postaci papierowej albo elektronicznej,

3) w celu uzyskania informacji o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka lub ucznia przewodniczący zespołu orzekającego może zwrócić się do dyrektora z prośbą o wydanie opinii przez nauczycieli prowadzących zajęcia z dzieckiem lub uczniem, informując o tym wnioskodawcę - opinię o ustalonej przez rozporządzenie zawartości wydaje się w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez dyrektora prośby o wydanie opinii,

4) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz opinię wydaje się w terminie nie dłuższym niż 30 dni, od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii,

5) orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wydaje się w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia,

6) orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje się dla dzieci i uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - wydaje się na okres wychowania przedszkolnego, roku szkolnego albo etapu edukacyjnego.

Zobacz całość komentarza tutaj.

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Procedura udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w przedszkolu
 

Pobierz dokument

Plan współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym (Budowanie partnerstwa na płaszczyźnie rodzina-szkoła-gmina)
 

Pobierz dokument

Plan wspomagania nauczycieli w realizacji zadań z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej
 

Pobierz dokument

Indywidualny program edukacyjno - terapeutyczny
 

Pobierz dokument

Ankieta badająca opinię nauczyciela o pracy wicedyrektora szkoły lub placówki
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Czy Wychowanie do życia w rodzinie jest obowiązkowe i czy rodzice mogą z tego zrezygnować? Proszę o podstawę regulującą to.
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Od września staliśmy się szkołą podstawową z dotychczasowymi klasami gimnazjalnymi. Czy pomoc psychologiczno- pedagogiczna dla klas gimnazjalnych mamy organizować według starego czy nowego rozporządzenia o pomocy psych. pedagogicznej?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Czy nauczyciel w okresie stażu na nauczyciela mianowanego musi mieć opiekuna tego stażu?
Awans zawodowy

Odpowiedź eksperta

 

Sprawa dotyczy zbiorów biblioteki szkolnej. Czy w szkole przeprowadza się skontrum czy inwentaryzację. Co jaki czas powinno się je przeprowadzić? Kto powinien wchodzić w skład komisji? Ile czasu powinno się z założenia przeznaczyć na te prace (czy okres miesiąca jest dopuszczalny)?
Kadry

Odpowiedź eksperta

 

Czy rada rodziców opiniuje szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

O roli gospodarki morskiej na Pomorzu Zachodnim – konferencja z udziałem wiceministra Macieja Kopcia

Data: 2017-10-27

Czytaj więcej...

 

Podsumowanie pilotażowego programu programowania – poznaliśmy wyróżnionych

Data: 2017-10-04

Czytaj więcej...

 

Sukces młodych informatyków na European Junior Olympiad in Informatics

Data: 2017-10-04

Czytaj więcej...

 

Uwaga media. Zaproszenie na briefing w ramach Samorządowego Forum w Katowicach

Data: 2017-10-04

Czytaj więcej...

 

Cykl seminariów branżowych – zapraszamy do udziału

Data: 2017-10-03

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

Aby obejrzeć wszystkie komunikaty, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w link.