Biuletyn informacyjny nr 290 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

14-07-2017 r.

Komentarz – dwie zmiany ustawy o systemie oświaty opublikowane w maju i czerwcu 2017 r.

1. Zmiany w ustawie o systemie oświaty wchodzą w życie w dwóch terminach:

– 16 czerwca 2017 r. - są zmiany dotyczące art. 14 ust. 5aa, art. 14d ust. 1a, art. 79a ust. 3, art. 80 ust. 2dd oraz art. 90 ust. 2ed,

- 1 września 2017 r. - są zmiany dotyczące art. 3 pkt 18, art. 22ae ust. 5a pkt 1, art. 22aga oraz art. 44zu ust. 4a.

2. Zmiany w ustawie o systemie oświaty, które weszły w życie 16 czerwca 2017 r.:

1) precyzują wiek dzieci uczęszczających do przedszkola lub oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej (także zamieszkujących w innej gminie), których dotyczy opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego – powyższa opłata jest pobierana do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat,

2) określają, że przez dzieci w wieku do 5 lat, które mają prawo do wychowania przedszkolnego, rozumie się dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.

3. Zmiany w ustawie o systemie oświaty, które wejdą w życie 1 września 2017 r.:

1) zmieniają, zgodnie z oczekiwaniami praktyków, definicję niepełnosprawności sprzężonych – obecnie należy przez to rozumieć występowanie u dziecka niesłyszącego lub słabosłyszącego, niewidomego lub słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną albo z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, co najmniej jeszcze jednej z wymienionych niepełnosprawności,

2) ustalają, że egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla języka obcego nowożytnego nauczanego od klasy IV 

Zobacz całość komentarza tutaj.

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Zakres uprawnień i obowiązków wicedyrektorów
 

Pobierz dokument

Przykład nowego aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego
 

Pobierz dokument

Wniosek o urlop uzupełniający dyrektora szkoły
 

Pobierz dokument

Wniosek o wpis do ewidencji przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych
 

Pobierz dokument

Przemówienie z okazji jubileuszu przedszkola
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Czy osoba zatrudniona od 1 września 2004 roku posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela-wychowawcy w internacie szkoły ponadgimnazjalnej, która: 1. ukończyła studia wyższe magisterskie na kierunku wychowanie techniczne - mgr wychowania technicznego, 2. ukończyła studia podyplomowe w zakresie informatyki dla nauczycieli, 3. ukończyła 270 godzinny kurs kwalifikacyjny z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej.
Kadry

Odpowiedź eksperta

 

Czy uczniów, którzy skończyli szkołę trzeba wykazać jeszcze w liście do starostwa w miesiącu lipcu i sierpniu? Rok szkolny kończy się 31 sierpnia.
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Czy od września 2017 r. kl. IV (według nowej podstawy programowej) powinna realizować wychowanie do życia w rodzinie?
Nadzór pedagogiczny

Odpowiedź eksperta

 

Czy w Przedszkolu od września 2017r. będzie obowiązywał program profilaktyczno-wychowawczy jako jeden dokument czy tak jak do tej pory jako dwa osobne dokumenty (program wychowawczy i program profilaktyczny)?
Nadzór pedagogiczny

Odpowiedź eksperta

 

Czy dyrektor placówki ma obowiązek prosić rodzica o dokument/oświadczenie, że jego dziecko jest ubezwłasnowolnione? Czy rodzic musi przedkładać dokument, z którego wynika, kto prawnie sprawuje opiekę nad dzieckiem?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Oddaj krew w MEN

Data: 2017-07-13

Czytaj więcej...

 

Uczniowie z Kraśnika będą reprezentowali Polskę na międzynarodowych zawodach FIRST Global Challenge

Data: 2017-07-12

Czytaj więcej...

 

Konferencja o kształceniu zawodowym z udziałem kierownictwa MEN

Data: 2017-07-12

Czytaj więcej...

 

„Pracodawca – kluczowy partner w kształceniu zawodowym” – konferencja z udziałem Anny Zalewskiej Minister Edukacji Narodowej i Jadwigi Emilewicz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju

Data: 2017-07-11

Czytaj więcej...

 

Dualny system szkolnictwa zawodowego w Szwajcarii – spotkanie z udziałem szefowej MEN

Data: 2017-07-06

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

Aby obejrzeć wszystkie komunikaty, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w link.