Biuletyn informacyjny nr 287 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

26-05-2017 r.

Propozycje założeń dla finansowania oświaty

W trakcie wspólnego posiedzenia sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Marzenna Drab, podsekretarz stanu MEN, przedstawiła informacje na temat założeń do projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w zakresie rozwiązań wprowadzonych od 2018 r.

Pierwsza  przedstawiona propozycja dotyczy naliczania dotacji  z budżetu państwa na rozwój wychowania przedszkolnego według organu rejestrującego, a nie według położenia przedszkola. Zgodnie z założeniami, wysokość dotacji dla danej jednostki samorządu terytorialnego byłaby obliczana jako iloczyn kwoty rocznej oraz liczby uczniów w wieku do lat 5 w placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych lub dotowanych przez dany samorząd, ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

Kolejne założenie dotyczyło odejścia od pojęcia rodzaju szkoły przy wyliczaniu dotacji dla szkół. „Zamiast uzależnienia naliczania dotacji dla szkół od rodzaju szkoły, zaproponowano odniesienie do kwoty przewidzianej w subwencji oświatowej oraz w niektórych przypadkach do wskaźnika wyliczanego w bardzo prosty sposób” – poinformowała Marzenna Drab.

Następna propozycja dotyczyła zapewnienia uczniom, w tym uczniom niepełnosprawnym, podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. Uelastycznienia procesu zapewniania podręczników miałoby się odbyć m. in. poprzez zmiany w zakresie: naliczania i przekazywania, wykorzystania oraz rozliczania środków z dotacji celowej.

Na posiedzeniu przedstawiono również propozycję  zmian w finansowaniu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Ponadto resort proponuje wprowadzenie przepisów uzależniających wkład własny gminy od jej pozycji finansowej (podstawowym kryterium będzie wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie, oraz , że będą prowadzone prace nad nowym sposobem finansowania kształcenia zawodowego.

„Z zadowoleniem przyjmujemy decyzje o odroczeniu terminu wdrożenia zmian w modelu podziału subwencji oświatowej, jednak nie można odkładać na później rozmowy na temat części dochodowej. Konieczne jest zagwarantowanie środków adekwatne do potrzeb i kosztów jakie ponoszą podmioty prowadzące szkoły” – powiedział przedstawiciel ZMP, a także dodał, że najlepszym terminem dla wdrażania systemowych zmian w finansowaniu systemu oświaty jest rok 2020/2021, ponieważ „wtedy to zakończy się proces likwidacji gimnazjów i będzie wiadomo jak wygląda sieć szkół i jakie są skutki tych zmian”.

Marek Wójcik, pełnomocnik zarządu Związku Miast Polskich do spraw legislacyjnych zaznaczył, że nie wszystkie propozycje przedstawione przez MEN były omawiane podczas posiedzeń Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty.

Posiedzenie połączonych komisji odbyło się 24 maja.

Źródło: PAP Samorządowy

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Zestaw podręczników obowiązujący w roku szkolnym 2017/2018 w ośmioletniej szkole podstawowej
 

Pobierz dokument

Szkolny zestaw programów nauczania w ośmioletniej szkole podstawowej w roku szkolnym 2017/2018
 

Pobierz dokument

Regulamin Rady Rodziców wraz z uchwałą Rady Rodziców w sprawie regulaminu rady
 

Pobierz dokument

Sprawozdanie z realizacji zadań pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2016/2017
 

Pobierz dokument

Sprawozdanie z działalności świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2016/2017
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Czy pracownik zatrudniany w szkole na stanowisku administracji lub obsługi (np. sekretarz, kierownik gospodarczy, informatyk, sekretarka, dozorca, woźna konserwator, pomoc nauczyciela) powinien wypełnić oświadczenie o niekaralności? A jeśli tak, jak powinno ono wyglądać i jaka jest podstawa prawna?
Zatrudnianie (kodeks pracy)

Odpowiedź eksperta

 

Na jakiej podstawie pozostawić dziecko z upośledzeniem w stopniu głębokim w klasie IV? Dziecko spełnia obowiązek w ośrodku specjalnym na podstawie porozumienia i miało wydłużony etap edukacyjny w klasie III. Zgodnie z wymogami było to do końca lutego za zgodą rodziców i RP. Czy w klasie IV jest zwyczajny brak promocji? Jaką podstawę prawna zastosować?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Jak w szkole, w której nie ma biblioteki szkolnej można przechowywać darmowe podręczniki ministerialne? Czy można wyznaczyć gabinet i osoby odpowiedzialne do ewidencjonowania podręczników? Czy trzeba to ujmować w statucie czy tylko regulaminem?
Inne

Odpowiedź eksperta

 

1.Czy w teczce akt osobowych pracownika (a jeśli tak, to w której części) powinno się znaleźć oświadczenie o pozostawaniu lub niepozostawaniu pracownika w rejestrze bezrobotnych?
Kadry

Odpowiedź eksperta

 

W chwili obecnej ograniczając wymiar etatu dla nauczyciela szkoły podstawowej z przyczyn np. mniej oddziałów dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej powołujemy się na przepisy Karty Nauczyciela art.22 i art.20 czy też już na przepisy wprowadzające tj. art.225 uat.1 do 11?
Kadry

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl
Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Konkurs na stanowiska nauczycieli w Szkołach Europejskich w Brukseli (Bruksela I), Luksemburgu (Luksemburg I) i Monachium

Data: 2017-05-23

Czytaj więcej...

 

Prekonsultacje podstawy programowej do szkół ponadpodstawowych do 2 czerwca

Data: 2017-05-23

Czytaj więcej...

 

Rada UE ds. edukacji, młodzieży, kultury i sportu w Brukseli – posiedzenie z udziałem wiceminister edukacji

Data: 2017-05-23

Czytaj więcej...

 

Rekrutacja koordynatorów ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych

Data: 2017-05-22

Czytaj więcej...

 

70 lat Szkoły Podstawowej nr 4 w Świebodzicach – uroczystość z udziałem szefowej MEN

Data: 2017-05-22

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

Aby obejrzeć wszystkie komunikaty, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w link.