Biuletyn informacyjny nr 281 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

31-03-2017 r.

MEN zrezygnował z podstawy programowej dla godzin wychowawczych

W czerwcu 2016r. ministerstwo edukacji zapowiedziało przygotowanie podstawy programowej dla godzin do dyspozycji wychowawcy klasy.

Jednak wycofało się z tego pomysłu wskazując, iż zadania do realizacji na tych godzinach wynikają bezpośrednio z nowej definicji podstawy programowej kształcenia ogólnego, która znajduje się w art. 3 pkt 13 u.s.o.,:

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: (...) podstawie programowej kształcenia ogólnego – należy przez to rozumieć obowiązkowe zestawy celów kształcenia i treści nauczania, w tym umiejętności, opisane w formie ogólnych i szczegółowych wymagań dotyczących wiedzy i umiejętności, które powinien posiadać uczeń po zakończeniu określonego etapu edukacyjnego, oraz zadania wychowawczo-profilaktyczne szkoły, uwzględniane (...) w (...) programach nauczania i podczas realizacji zajęć z wychowawcą (w uzasadnieniu do projektu podkreślono, że w programie wychowawczo-profilaktycznym ważne są zestawy zagadnień określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego przeznaczone do realizacji w ramach zajęć z wychowawcą) oraz umożliwiające ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych, a także warunki i sposób realizacji tych podstaw programowych.

Ta nowa definicja wskazuje na konieczność powiązania zajęć z wychowawcą z celami i treściami szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego, a ten winien odwoływać się do zadań o charakterze wychowawczo-profilaktycznym wpisanych w części wstępnej podstawy programowej dla szkoły podstawowej z 2012 i 2017 r. 

Źródło: www.men.gov.pl

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Świadectwo pracy

Pobierz dokument

Raport z ewaluacji wewnętrznej wymagania: Rodzice są partnerami przedszkola

Pobierz dokument

Zapisy w statucie szkoły regulujące zakres uprawnień i odpowiedzialności dyrektora szkoły niebędącego nauczycielem i wicedyrektora szkoły

Pobierz dokument

Procedura utworzenia oddziału sportowego

Pobierz dokument

Arkusz organizacji szkoły podstawowej z oddziałami gimnazjum na rok szkolny 2017/2018

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Czy istnieją jakieś wskazania lub ograniczenia odnośnie informowania o ocenach uzyskanych ze sprawdzianu na forum klasy? Jak interpretować taką czynność nauczyciela w kontekście ochrony danych osobowych?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Czy na orzeczeniu o kształceniu specjalnym powinien być wpisany stopień niepełnosprawności intelektualne? Dziecko ewidentnie jest upośledzone umysłowo. Na orzeczeniu jest tylko wpisana niepełnosprawność ruchowa i wada wzroku.
Inne

Odpowiedź eksperta

 

Czym wprowadza się statut przedszkola oraz regulamin rady pedagogicznej? Uchwałą czy też zarządzeniem? A może jednym i drugim?
Prawo wewnątrzszkolne (regulaminy, procedury)

Odpowiedź eksperta

 

Jakie dane można udostępnić w arkuszu organizacyjnym do zaopiniowania dla związków zawodowych?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Jakich formalności należy dopełnić, aby utworzyć w przedszkolu oddział integracyjny? W grupie będzie dwoje dzieci niedowidzących i jedno dziecko autystyczne.
Kadry

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Wdrażanie reformy edukacji – sieć szkół gotowa

Data: 2017-03-30

Czytaj więcej...

 

Zmiany w szkolnictwie zawodowym – wizyta szefowej MEN w Krakowie

Data: 2017-03-29

Czytaj więcej...

 

Rozporządzenie w sprawie oddziałów i szkół sportowych podpisane

Data: 2017-03-29

Czytaj więcej...

 

Komunikat MEN w sprawie planowanego strajku organizowanego przez Związek Nauczycielstwa Polskiego

Data: 2017-03-29

Czytaj więcej...

 

Wizyta szefowej MEN w Wielkiej Brytanii – pierwszy dzień spotkań

Data: 2017-03-29

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

Aby obejrzeć wszystkie komunikaty, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w link.