Biuletyn informacyjny nr 277 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

17-02-2017 r.

Komentarz do zmian w ustawie Karta Nauczyciela opublikowane w styczniu 2017 r.

W styczniu 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 60 ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe, która w art. 4 zawiera zmiany w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.

Charakter najważniejszych zmian w ujęciu chronologicznym:

1. od 26 stycznia 2017 r.:

1) dodano art. 70b o doskonaleniu nauczycieli, które może odbywać się za granicą, na podstawie umów międzynarodowych, porozumień o współpracy bezpośredniej zawieranych przez szkoły, organy prowadzące szkoły, jednostki samorządu terytorialnego, organy administracji rządowej i placówki doskonalenia, programów edukacyjnych Unii Europejskiej lub na zaproszenie podmiotów zagranicznych - okres doskonalenia za granicą jest zaliczany do okresu zatrudnienia nauczyciela w kraju, od którego zależą uprawnienia pracownicze,

2) zmienił się art. 88 ust. 1a, w którym dodano, że nauczyciele spełniający warunki określone Kartą Nauczyciela mogą przejść na emeryturę również w wypadku rozwiązania stosunku pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy w okolicznościach określonych w art. 225 ust. 1, 6, 7 i 10 oraz w art. 226 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (dotyczy zwalnianych nauczycieli gimnazjów),

2. od 1 marca 2017 r.:

1) w  art. 10 ust. 8b określono, iż w celu potwierdzenia, że nauczyciel nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną zwolnienia z pracy z zakazem zatrudniania przez 3 lata, w okresie 3 lat przed nawiązaniem stosunku pracy, albo wydalenia z zawodu, dyrektor szkoły, przed nawiązaniem stosunku pracy z nauczycielem, jest obowiązany zasięgnąć informacji z centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych,

Zobacz całość komentarza tutaj.

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Procedura przeciwdziałania mobbingowi
 

Pobierz dokument

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb dzieci z autyzmem
 

Pobierz dokument

Regulamin rady pedagogicznej poradni psychologiczno -pedagogicznej
 

Pobierz dokument

Nadawanie sztandaru szkole
 

Pobierz dokument

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły na lata 2017-2020
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Ile uczniów musi być w klasie, aby mogła funkcjonować specjalna szkoła przysposabiająca do pracy, dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym? Jaki przepis to reguluje?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Według jakich przepisów ma być przeprowadzona rekrutacja do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2017/18?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Czy dziecko pięcioletnie może na wniosek rodzica zostać przyjęte do klasy pierwszej?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Do klasy w gimnazjum specjalnym uczęszcza dwoje uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Zgodnie z Rozporządzeniem na oddział przypada 12 godzin rewalidacji. Czy to oznacza, że każdy z uczniów może mieć po 6h rewalidacji w tygodniu. Czy rewalidacja może być prowadzona w formie dogoterapii,felinoterapii, muzykoterapii,integracji, jeśli nauczyciel nie posiada kwalifikacji do danej niepełnosprawności, ale ma dyplomy lub certyfikaty potwierdzające możliwość prowadzenia tego typu zajęć specjalistycznych?
Nadzór pedagogiczny

Odpowiedź eksperta

 

W szkole niepublicznej specjalnej funkcjonują niewielkie klasy złożone z uczniów z tą samą niepełnosprawnością. Czy istnieje możliwość dokonania zmiany w trakcie roku szkolnego i utworzenia klasy łączonej I i II złożonej z dzieci z autyzmem, której liczebność nie przekracza 4 dzieci? Czy potrzebna jest uchwała rady czy zarządzenie dyrektora do tworzenia klasy? Czy należy zgłosić do kuratorium fakt połączenia oddziałów? Czy nadal prowadzone są dzienniki osobno dla każdego z oddziałów?
Prawo wewnątrzszkolne (regulaminy, procedury)

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Jak wspierać zdolnego ucznia? Zapraszamy do wyrażania opinii

Data: 2017-02-14

Czytaj więcej...

 

„Energia Młodych” – zapraszamy do udziału w konkursie

Data: 2017-02-14

Czytaj więcej...

 

Nowa podstawa programowa podpisana

Data: 2017-02-14

Czytaj więcej...

 

Rozpoczęła się ostatnia tura ferii zimowych

Data: 2017-02-13

Czytaj więcej...

 

Program stypendialny: Marzenie o Nauce Program stypendialny skierowany do zdolnej młodzieży kończącej gimnazjum, pochodzącej z małych miejscowości

Data: 2017-02-13

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

Aby obejrzeć wszystkie komunikaty, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w link.