Biuletyn informacyjny nr 274 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

20-01-2017 r.

Komentarz do zmian w szkolnictwie zawodowym w okresie wprowadzania reformy oświaty

Ustawa z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe określa, że docelowo kształcenie zawodowe odbywać się będzie w szkołach ponadpodstawowych (art. 18):

1) pięcioletnim technikum,

2) trzyletniej branżowej szkole I stopnia,

3) trzyletniej szkole specjalnej przysposabiającej do pracy,

4) dwuletniej branżowej szkole II stopnia,

5) szkole policealnej dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku.

Ustawa z 14 grudnia 2016 r. - przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe określa drogę osiągnięcia docelowego modelu szkolnictwa zawodowego – i tak:

1. Z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa:

1) zasadnicza szkoła zawodowa staje się branżową szkołą I stopnia, prowadzącą klasy dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej (dla absolwentów gimnazjum do 31.08.2020 r.) (art. 162),

2) szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi staje się szkołą specjalną przysposabiającą do pracy (art. 172),

3) szkoła policealna staje się szkołą policealną, prowadzącą semestry dotychczasowej szkoły policealnej (art. 174).

2. Z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowe czteroletnie technikum staje się pięcioletnim technikum, prowadzącym klasy dotychczasowego technikum (dla absolwentów gimnazjum do 31.08.2023 r.) (art. 152)

3. Z dniem 1 września 2020 r. tworzy się branżową szkołę II stopnia (art. 173).

4. W szczególnej sytuacji gimnazjum może zostać przekształcone w branżową szkołą I stopnia lub pięcioletnie technikum (art. 129).

Zobacz całość komentarza tutaj.

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Wzór uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu Rady Rodziców

Pobierz dokument

Zasady postępowania w przypadku agresji dziecka z niepełnosprawnością intelektualną
 

Pobierz dokument

Projekt aktu założycielskiego publicznej ośmioletniej szkoły podstawowej

Pobierz dokument

Sprawozdanie z działalności poradni psychologiczno – pedagogicznej za I okres roku szkolnego 2016/2017

Pobierz dokument

Sprawozdanie z działalności ośrodka rewalidacyjno – wychowawczego za I okres roku 2016/2017
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Czy informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole opracowuje się tylko dla dziecka 6-letniego, realizującego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, czy również dla dziecka 5-letniego skoro ma prawo rozpocząć naukę w szkole w wieku 5 lat.? Czy diagnozę przedszkolną należy przeprowadzić dla dzieci 5- i 6-letnich?
Nadzór pedagogiczny

Odpowiedź eksperta

 

Czy pojawiły się nowe rozporządzenia dotyczące obowiązkowych wymagań w zakresie wyposażenia przedszkoli niepublicznych?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Na jaki wymiar godzin można zatrudnić nauczyciela wspomagającego w kl. II, w której uczy się uczeń z autyzmem ?
Zatrudnienie (kodeks pracy)

Odpowiedź eksperta

 

W związku z nowym prawem oświatowym proszę o informację: 1) jakie zmiany należy nanieść w statucie szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, 2) obowiązujące samorząd i szkołę terminy wprowadzania zmian.
Nadzór pedagogiczny

Odpowiedź eksperta

 

Czy opinie rady pedagogicznej powinny być podejmowane uchwałą, czy wystarczy zapis o zasięgnięciu opinii w protokole rady pedagogicznej?
Prawo wewnątrzszkolne (regulaminy, procedury)

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Wdrożenie reformy oświaty w samorządach – konferencja z udziałem szefowej MEN
Dostosowanie sieci szkół do nowego ustroju szkolnego, organizacja pracy szkół i przedszkoli, szkolnictwo zawodowe i finansowanie oświaty – to główne tematy spotkania minister Anny Zalewskiej z wojewodami i kuratorami oświaty w Rawie Mazowieckiej.
Data: 2017-01-18

Czytaj więcej...

 

Dotacja na podręczniki – projekt nowego rozporządzenia skierowany do konsultacji
Ministerstwo Edukacji Narodowej skierowało dziś do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.
Data: 2017-01-18

Czytaj więcej...

 

Ambasador Niemiec w MEN – spotkanie z wiceminister edukacji
Teresa Wargocka Sekretarz Stanu w MEN spotkała się wczoraj z Rolfem Nikelem Ambasadorem Republiki Federalnej Niemiec.
Data: 2017-01-17

Czytaj więcej...

 

Ruszyły ferie zimowe w szkołach!
Ponad półtora miliona uczniów (1.590.480) z pięciu województw w poniedziałek rozpoczęło ferie zimowe.
Data: 2017-01-16

Czytaj więcej...

 

Rozporządzenie w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników
W środę, 11 stycznia przekazaliśmy do uzgodnień i konsultacji publicznych projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników.
Data: 2017-01-13

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

 

Ostatnie komunikaty kuratorium oświaty z województwa: dolnośląskie. Aby obejrzeć wszystkie komunikaty lub wybrać inne województwo, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

 

Teka Edukacyjna Fundacji Energia dla Europy
Data: 2017-01-17

Czytaj więcej...

 

Śladami św. Wojciecha w Opolu. Od chrzcielnicy do dokumentu
Data: 2017-01-17

Czytaj więcej...

 

Zmiany organizacyjne w szkołach publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż JST lub osoby fizyczne
Data: 2017-01-12

Czytaj więcej...

 

Otwarcie wystawy poświęconej Danucie Siedzikównej Ince w Liceum Ogólnokształcącym nr 1 im. we Wrocławiu
Data: 2017-01-11

Czytaj więcej...

 

Wyniki I etapu Zawodów Międzyszkolnych Olimpiady Tematycznej “Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768 –1864. Od Konfederacji Barskiej do Powstania Styczniowego – za wolność Waszą i Naszą”
Data: 2016-12-28

Czytaj więcej...

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w poniższy link: http://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rezygnacja-z-biuletynu