Biuletyn informacyjny nr 263 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

30-09-2016 r.

Weszły w życie przepisy dotyczące uczniów powracających z zagranicy

Weszło w życie rozporządzenie MEN z 9 września 2016 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz.U. poz. 1453). Główna zmiana polega na:

  • rozszerzeniu kryteriów przy przyjmowaniu ucznia do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr, w tym uwzględnienie wieku ucznia przy przyjmowaniu do szkoły lub kwalifikowaniu do udziału w zajęciach;
  • zapewnieniu dodatkowo nauki języka polskiego w formie zajęć lekcyjnych prowadzonych indywidualnie lub w grupach, w wymiarze pozwalającym na opanowanie języka polskiego w stopniu umożliwiającym udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, nie niższym niż 2 godziny lekcyjne tygodniowo;
  • możliwości organizacji w szkole dodatkowych zajęć wyrównawczych z przedmiotu, którego nauczyciel stwierdzi konieczność uzupełnienia różnic programowych – mogą być prowadzone indywidualnie lub w grupach, w formie dodatkowych zajęć lekcyjnych z tego przedmiotu, w wymiarze 1 godziny lekcyjnej tygodniowo, łączny wymiar godzin zajęć lekcyjnych organizowanych dodatkowo nie może być wyższy niż 5 godzin tygodniowo w odniesieniu do jednego ucznia;
  • dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia;
  • możliwości utworzenia w szkole oddziału przygotowawczego – z wyjątkiem szkół artystycznych, specjalnych, sportowych.

Źródło: www.men.gov.pl

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Arkusz kontroli realizacji zadań przez Zespół ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej
 

Pobierz dokument

Karta oceny ryzyka zawodowego opiekunki dziecięcej
 

Pobierz dokument

Zakres uprawnień i obowiązków wicedyrektora dla szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi (jeden wicedyrektor)
 

Pobierz dokument

Propozycja zapisu w statucie szkoły podstawowej organizacji zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych, czyli zajęć dodatkowych
 

Pobierz dokument

Procedura przeciwdziałania lobbingowi, molestowaniu seksualnemu i dyskryminacji
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Proszę podać podstawę prawną, która reguluje wpis obecności czy nieobecności ucznia gdy jedzie na zawody, konkurs w czasie trwania lekcji, albo np. 2 uczniów jedzie na wycieczkę z inną klasą? Co wtedy wpisujemy w dzienniku lekcyjnym, że jest obecny czy nieobecny?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Jak powinny być przydzielone godziny nauczania indywidualnego dla ucznia klasy II szkoły podstawowej z podziałem na poszczególne edukacje? W jakich zajęciach powinien uczeń uczestniczyć indywidualnie, a w jakich z klasą? Czy może realizować tylko 8 godzin, czy więcej?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Czy dyrektor może nie przyznać nauczycielowi dodatku motywacyjnego mimo, iż nauczyciel wykonuje zadania - zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt. 2 KN; szczególnie efektywne wypełnianie zadań i obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem; realizowanie w szkole zadań edukacyjnych, wynikających z przyjętych przez organ prowadzący priorytetów w realizowanej lokalnej polityce oświatowej.
Kadry

Odpowiedź eksperta

 

Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych jest koniecznym warunkiem uzyskania dotacji. W przypadku Ośrodków Rewalidacyjno-Wychowawczych jest to zadanie powiatów. Czy jest możliwość, aby gmina była organem dotującym zamiast powiatu? Czy jest możliwe ewentualne porozumienie?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Rodzic dziecka pięcioletniego dostarczył dokumenty o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Takie zajęcia zgodnie z potrzebami zostały zorganizowane. Jednocześnie rodzic poinformował, że dziecko będzie wspomagane w innej placówce. Nadmieniam, że dziecko w ubiegłym roku szkolnym uczęszczało do oddziału przedszkolnego w swoim obwodzie i otrzymało pomoc psychologiczno - pedagogiczną zgodnie z potrzebami. Moje pytania czy nie muszę już organizować pomocy dziecku skoro otrzymuje ja w innej placówce, czy może uczęszczać na zajęcia ze wspomagania z innym dzieckiem ze swojej grupy wiekowej w przedszkolu, do którego uczęszcza na co dzień, a diagnozy potrzeb dzieci są niemal identyczne? Nie generuje też dodatkowych kosztów za wyjątkiem jednej godziny logopedii.
Nadzór pedagogiczny

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

O szkolnictwie zawodowym w Legnicy – konferencja z udziałem wiceminister edukacji
 – Zrobimy wszystko, aby drzwi każdej szkoły były otwarte dla pracodawców – powiedziała na spotkaniu w Legnicy wiceminister edukacji.
Data: 2016-09-28

Czytaj więcej...

 

Poznaliśmy „Wykładowców Roku” Uniwersytetu Dzieci
Dzięki nim dzieci już wiedzą, czy bakterie świecą w ciemności! Naukowcy, którzy najlepiej udzielają odpowiedzi na trudne pytania, po raz kolejny otrzymali tytuł Wykładowcy Roku Uniwersytetu Dzieci.
Data: 2016-09-28

Czytaj więcej...

 

Zaproszenie do udziału w konferencji „Edukacja dziecka cudzoziemskiego”
W dniach 6 i 7 października 2016 r. w Warszawie w Gimnazjum Nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Bytnara ps. „Rudy”, Al. Wojska Polskiego 1 A, odbędzie się konferencja „Edukacja dziecka cudzoziemskiego” organizowana przez Biuro Wysokiego Komisarza NZ ds. Uchodźców (UNHCR) w Polsce.
Data: 2016-09-26

Czytaj więcej...

 

Zmiany w kształceniu zawodowym – rozmowa w MEN
Teresa Wargocka Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej spotkała się wczoraj z przedstawicielami Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej.
Data: 2016-09-21

Czytaj więcej...

 

Europejskie Dni Języków – konferencja inauguracyjna z udziałem szefowej MEN
– Uczeń po 12 latach nauki w szkole musi dobrze mówić w języku obcym – powiedziała minister edukacji Anna Zalewska
Data: 2016-09-21

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

 

Ostatnie komunikaty kuratorium oświaty z województwa: dolnośląskie. Aby obejrzeć wszystkie komunikaty lub wybrać inne województwo, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

 

Informacje o konkursie Dolnośląskiego Kuratora Oświaty ” Orzeł Dolnośląski”
Data: 2016-09-26

Czytaj więcej...

 

Dobra zmiana w edukacji
Data: 2016-09-22

Czytaj więcej...

 

List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do redaktora naczelnego dziennika „Rzeczpospolita”
Data: 2016-09-22

Czytaj więcej...

 

Uroczystość wręczenia certyfikatu „Szkoły Dbającej o Bezpieczeństwo”
Data: 2016-09-21

Czytaj więcej...

 

Drogie Dzieci
Data: 2016-09-20

Czytaj więcej...

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w poniższy link: http://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rezygnacja-z-biuletynu