Biuletyn informacyjny nr 250 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

10-06-2016 r.

Komentarz do zmian w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela opublikowanych 16 maja 2016 r.

16 maja 2016 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 668 ustawę z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw - zmiany wchodzą w życie sukcesywnie od 31 maja 2016 r., potem 1 września 2016 r. i 1 stycznia 2017  r.

Najważniejsze zmiany w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191, ze zm.) (w Karcie zmieniono zapisy 19 artykułów i dodano 26 nowych artykułów):

1. likwidacja obowiązku realizowania przez nauczycieli w szkołach w ramach 40-godzinnego tygodniowego czasu pracy (w przypadku nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze), tzw. "godzin karcianych";

2. uregulowanie na poziomie ustawy Karta Nauczyciela zasadniczych kwestii dotyczących postępowania dyscyplinarnego nauczycieli, w tym np.:

1) obowiązku jednokrotnego składania wyjaśnień w postępowaniu wyjaśniającym przez świadka, który nie ukończył 18 lat w momencie przesłuchania; ponowne przesłuchanie świadka na etapie postępowania wyjaśniającego oraz dyscyplinarnego będzie możliwe, jeżeli m.in. wyjdą na jaw nowe, istotne okoliczności, których wyjaśnienie wymaga jego ponownego wysłuchania; przesłuchanie tego świadka nie będzie mogło odbywać się w obecności obwinionego, który będzie mógł być reprezentowany przez obrońcę; w trakcie przesłuchania nieletniego będzie obecny psycholog;

2) obecności, w trakcie przesłuchania, rodzica lub opiekuna prawnego lub osoby (podmiotu) sprawującego pieczę zastępczą; wymieniony może zrezygnować z obecności w przesłuchaniu, w szczególnie uzasadnionych przypadkach; takie rozwiązanie ma na celu zwiększenie ochrony nieletnich oraz zapewnienie im poczucia bezpieczeństwa;

3) prawa do obrony - nauczyciel, wobec którego prowadzi się postępowanie wyjaśniające albo obwiniony, mają prawo zdecydować o korzystaniu z pomocy obrońcy z wyboru (maksymalnie dwóch obrońców) na każdym etapie postępowania i ponoszą samodzielnie koszty takiej obrony; wyjątek stanowi sytuacja wniesienia wobec nauczyciela wniosku o ukaranie najwyższą karą dyscyplinarną (wydalenia z zawodu) - w takiej sytuacji, jeżeli nauczyciel nie ma obrońcy z wyboru, przewodniczący składu orzekającego wyznacza obwinionemu obrońcę z urzędu; wówczas koszty wynagrodzenia obrońcy będzie ponosił organ, który powołał komisję.

Zobacz całość komentarza tutaj.

Aktualności Co nowego?

 


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Powierzenie obowiązków głównego księgowe w szkole

Pobierz dokument

Pismo skierowane do nauczyciela mianowanego ograniczające etat w wyniku mniejszej ilości godzin
 

Pobierz dokument

Sprawozdanie z realizacji programu poprawy efektywności kształcenia w szkole podstawowej
 

Pobierz dokument

Wzór procedury brakowania i niszczenia dokumentacji niearchiwalnej w szkole

Pobierz dokument

Zmiana warunków pracy nauczyciela – aneks do umowy o pracę

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Jakie dokumenty szkolne podpisują związki zawodowe, czy musi to być przewodnicząca związków, czy może to podpisać nauczyciel danej szkoły będący w tych związkach?
Prawo wewnątrzszkolne (regulaminy, procedury)

Odpowiedź eksperta

 

Czy kierownik wycieczki może być jednocześnie opiekunem grupy?
Prawo wewnątrzszkolne (regulaminy, procedury)

Odpowiedź eksperta

 

Proszę o konkretną informację oraz wskazanie podstawy prawnej mówiącej, jakie dokumenty należy złożyć w kuratorium oświaty po zakończeniu działalności niepublicznego punktu przedszkolnego prowadzonego przez fundację?
Nadzór pedagogiczny

Odpowiedź eksperta

 

Ekwiwalent za urlop nauczyciela szkoły niepełnoetatowca. Kadry - zasada wyliczenia liczby dni jako należnego ekwiwalentu
Kadry

Odpowiedź eksperta

 

Na jakiej podstawie mogę przyjąć do szkoły podstawowej dziecko, które uczęszczało do szkoły w Anglii, od nowego roku szkolnego będzie należało do obwodu mojej szkoły, w Anglii ukończy klasę I (rocznik 2007)? Jakich dokumentów powinnam wymagać od rodzica i do której klasy skierować dziecko?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

System doskonalenia nauczycieli – debata w Sejmie RP z udziałem szefowej MEN
Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska wzięła udział w konferencji dotyczącej systemu doskonalenia zawodowego nauczycieli.
Data: 2016-06-07

Czytaj więcej...

 

Akcja „Bezpieczna Woda” rozpoczęta
Rozpoczęła się kolejna edycja akcji „Bezpieczna Woda” poświęconej bezpieczeństwu w wodzie, nad wodą oraz na wodzie podczas letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.
Data: 2016-06-07

Czytaj więcej...

 

Zmiana przepisów w zakresie świadectw, dyplomów państwowych i druków szkolnych
Nowy druk zaświadczenia dla absolwentów szkół ponadpodstawowych, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego, określenie informacji o ocenie opisowej i możliwość zmiany przez dyrektora imienia i nazwiska ucznia w dokumentacji przebiegu nauczania na podstawie odpisu aktu urodzenia – to niektóre ze zmian wynikające z nowych przepisów w zakresie świadectw, dyplomów państwowych i druków szkolnych.
Data: 2016-06-03

Czytaj więcej...

 

Wizyta Minister edukacji w Stanach Zjednoczonych
W ubiegłym tygodniu Minister Anna Zalewska odbyła szereg spotkań z nauczycielami, dyrektorami, rodzicami i uczniami szkół polonijnych w Nowym Jorku. Szefowa MEN wzięła także udział w XIV Zjeździe Nauczycieli Polonijnych i Komitetów Rodzicielskich w Orlando na Florydzie.
Data: 2016-06-03

Czytaj więcej...

 

Pomorskie Perspektywy Zawodowe – konferencja z udziałem Teresy Wargockiej
Sekretarz Stanu w MEN wzięła wczoraj udział w konferencji „Pomorskie Perspektywy Zawodowe” poświęconej przyszłości szkolnictwa zawodowego. Poniedziałkowe spotkanie z udziałem także pracodawców, dyrektorów szkół i specjalistów odbyło się w Gdańsku.
Data: 2016-06-02

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

 

Ostatnie komunikaty kuratorium oświaty z województwa: dolnośląskie. Aby obejrzeć wszystkie komunikaty lub wybrać inne województwo, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

 

Pismo w sprawie odbioru adaptacji podręczników dla uczniów niepełnosprawnych
Data: 2016-06-07

Czytaj więcej...

 

Zaproszenie na giełdę kontaktów polskich i niemieckich szkół zawodowych.
Data: 2016-06-06

Czytaj więcej...

 

Bezpłatne szkolenie pt: Czynniki środowiskowe jako istotny element w procesie leczenia dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi.
Data: 2016-06-02

Czytaj więcej...

 

Monitorowanie realizacji doradztwa zawodowego
Data: 2016-05-31

Czytaj więcej...

 

Monitorowanie realizacji praktycznej nauki zawodu
Data: 2016-05-31

Czytaj więcej...

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w poniższy link: http://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rezygnacja-z-biuletynu