Biuletyn informacyjny nr 249 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

03-06-2016 r.

Projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty. Według projektu obowiązkowy sprawdzian dla szóstoklasistów zostanie zlikwidowany, a maturzyści będą mogli odwołać się od wyniku egzaminu maturalnego.

Tegoroczni szóstoklasiści byli ostatnim rocznikiem, który przystąpił do sprawdzianu. Od roku szkolnego 2017/2018 Centralna Komisja Egzaminacyjna ma udostępniać gimnazjom testy diagnostyczne, z których każda szkoła będzie mogła dobrowolnie skorzystać, aby dokonać wstępnej oceny wiadomości i umiejętności uczniów rozpoczynających naukę w I klasie. Niektóre gimnazja (np. dwujęzyczne lub sportowe) w procesie rekrutacji uwzględniały wyniki sprawdzianu, natomiast projekt zakłada, że w zamian brane pod uwagę mają być oceny z języka polskiego, języka obcego i matematyki umieszczone na świadectwie szkolnym. Terminy rekrutacji na rok szkolny 2017/2018, będą ustalane przez organy prowadzące lub kuratora oświaty.

Ponadto w projekcie założono, że od 2017 r. maturzyści będą mieli możliwość odwołania się od ustalonego przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu maturalnego do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego. Prawo do odwołania będą miały również osoby przystępujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, jeśli chodzi o wynik z części pisemnej egzaminu. Jak zakłada projekt  jeszcze w tym roku szkolnym osoby przystępujące do egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie będą mogły wykonywać fotografię swojej pracy egzaminacyjnej podczas dokonywania wglądu. Również to prawo od roku szkolnego 2016/2017 będzie przysługiwało uczniom przystępującym do egzaminy gimnazjalnego.

Projekt zawiera również zapisy dotyczące zakupu podręczników, umożliwiające dyrektorom szkół podstawowych i gimnazjów zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych do nauki danego języka obcego nowożytnego dla uczniów danych klas, które są dostosowane do ich stopnia zaawansowania znajomości tego języka. Zapisy te będą miały zastosowanie w przypadku, gdy w kolejnym roku lub latach szkolnych zaistnieje problem z niedopasowaniem części zakupionych już dla danej klasy podręczników lub materiałów edukacyjnych do tego języka. Zakup podręczników zostanie zrefundowany z dotacji celowej, gdzie kwota refundacji nie będzie mogła przekroczyć 25 zł na jednego ucznia, w przypadku ucznia niepełnosprawnego zostanie powiększona o odpowiedni wskaźnik.

Projekt precyzuje także przepisy dotyczące kształcenia uczniów przybywających z zagranicy, a także zasad udzielania i rozliczania dotacji wypłacanych z budżetu samorządu przedszkolom, szkołom i innym placówkom oświatowym.

Źródło: PAP Samorządowy

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Wzór procedury brakowania i niszczenia dokumentacji niearchiwalnej w szkole
 

Pobierz dokument

Raport z ewaluacji wewnętrznej w Gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016
Propozycja raportu z ewaluacji wewnętrznej dla gimnazjum, dla którego priorytetem w bieżącym roku szkolnym było rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Pobierz dokument

Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pomocy nauczyciela
 

Pobierz dokument

Przykładowy regulamin pracy w szkole

Pobierz dokument

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej w roku szkolnym 2015/2016
Propozycja dokumentu - sprawozdanie ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły podstawowej obejmuje: podstawę prawną, kierunki realizacji polityki oświatowej państwa, zagadnienia ewaluacji wewnętrznej, inne przykładowe formy nadzoru pedagogicznego, wnioski i rekomendacje.

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

W mojej szkole wielu rodziców uczniów klas pierwszych złożyło wniosek o możliwość powtórzenia nauki ich dzieci w klasie pierwszej. Wiem, że ci uczniowie nie podlegają ocenie ani klasyfikacji, jak zatem wypełnić arkusz ocen ucznia?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Czy uczeń, któremu w wyniku klasyfikacji śródrocznej ustalono z przedmiotu ocenę niedostateczną ma obowiązek "zdania semestru" na zasadach określonych przez nauczyciela?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Nauczyciel kontraktowy zatrudniony od 01.09.2005r. na czas nieokreślony na cały etat . Od dnia 01.09.2014 na 10/18 etatu. W maju 2016 dostał wypowiedzenie z okresem 3 miesięcznym. Czy temu nauczycielowi należy się odprawa?
Kadry

Odpowiedź eksperta

 

Jaką dokumentację powinien prowadzić dyrektor szkoły, którego uczeń, ze względu na upośledzenie w stopniu głębokim spełnia obowiązek poza szkołą (w Ośrodku wychowawczo rehabilitacyjnym). Jak prowadzić arkusze? Jakie dokumenty powinny być w zasobach szkoły? Obecnie jest to uczeń klasy III SP. Czy zmieni się coś w od klasy IV? Inne świadectwo np?
Nadzór pedagogiczny

Odpowiedź eksperta

 

Czy godziny rewalidacji podlegają odpracowaniu jeśli nauczyciel jest na L-4 lub gdy mamy dzień wolny od zajęć dydaktycznych?
Kadry

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Rada Ministrów przyjęła projekt zmian w ustawie o systemie oświaty
Likwidacja sprawdzianu szóstoklasistów, nowe zasady odwoływania się od wyników matur, kwestie rekrutacji, zakupu podręczników, przyznawania dotacji – to najważniejsze zmiany proponowane w ustawie o systemie oświaty.
Data: 2016-06-01

Czytaj więcej...

 

Odyseja Umysłu 2016 – światowy sukces młodych Polaków!
Polska młodzież biorąca udział w konkursie kreatywności Odyseja Umysłu właśnie pokazała, że w skali globu niemal nie ma sobie równych.
Data: 2016-05-31

Czytaj więcej...

 

Wiceminister edukacji na posiedzeniu Rady UE ds. edukacji, młodzieży, kultury i sportu w Brukseli.
Marzenna Drab Podsekretarz Stanu w MEN reprezentowała Polskę podczas posiedzenia Rady UE ds. edukacji, młodzieży, kultury i sportu. Spotkanie odbyło się wczoraj w Brukseli.
Data: 2016-05-31

Czytaj więcej...

 

Ranking STEM Perspektywy 2016 – poznaliśmy najlepsze licea i technika w Polsce
 – Gratuluję wszystkim szkołom, które postawiły na naukę przedmiotów ścisłych i przyrodniczych – powiedział we wtorek Wiceminister edukacji.
Data: 2016-05-31

Czytaj więcej...

 

Podpisanie porozumienia w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli religii Kościoła katolickiego
Minister edukacji Anna Zalewska wraz z ks. bp Markiem Mendykiem, Przewodniczącym Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski podpisali dziś porozumienie w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli religii katolickiej.
Data: 2016-05-31

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

 

Ostatnie komunikaty kuratorium oświaty z województwa: dolnośląskie. Aby obejrzeć wszystkie komunikaty lub wybrać inne województwo, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

 

Monitorowanie realizacji doradztwa zawodowego
Data: 2016-05-31

Czytaj więcej...

 

Monitorowanie realizacji praktycznej nauki zawodu
Data: 2016-05-31

Czytaj więcej...

 

Wyniki konkursu Losy Polaków na Wschodzie w latach 1939 - 1956
Data: 2016-05-30

Czytaj więcej...

 

Zaproszenie do udziału w Programie Rządowym „Bezpieczna+”.
Data: 2016-05-23

Czytaj więcej...

 

Cyfrowobezpieczni konkurs
Data: 2016-05-23

Czytaj więcej...

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w poniższy link: http://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rezygnacja-z-biuletynu