Biuletyn informacyjny nr 245 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

21-04-2016 r.

Dyskryminacja w szkołach

Dzieci w szkołach narażone są na przemoc m.in. ze względu na swój status materialny, płeć, niepełnosprawność, pochodzenie - pokazuje monitoring Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej.

Podczas konferencji „Równa i bezpieczna szkoła” zorganizowanej przez Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej przedstawiono najnowsze dane dotyczące reakcji na najbardziej drastyczne przypadki dyskryminacji i przemocy w polskich szkołach.

Raport przedstawia opisy ponad 70 publikowanych w mediach przypadków szkolnej dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami. Najczęściej osobami nagłaśniającymi daną sprawę są rodzice uczniów.

Edukacja antydyskryminacyjna w szkołach jest niewłaściwie wdrażana, a niekiedy zupełnie jej brakuje, a przecież szkoły mają obowiązek prowadzenia tego rodzaju edukacji na podstawie ustawy o systemie oświaty i odpowiednich rozporządzeń ministra edukacji narodowej. Istotny jest wzrost świadomości kadry pedagogicznej w tym zakresie, a zmiany powinny także obejmować treści zawarte w podręcznikach.

"Postulujemy nowelizację rozporządzenia, które dotyczy dopuszczania podręczników do użytku szkolonego i uzupełnienia go o takie treści, które spowodują że podręczniki będą także oceniane pod kątem dyskryminacji czy kwestii równego traktowania" – wspomniała Zastępczyni RPO ds. Równego Traktowania dr Sylwia Spurek .

Według monitoringu TEA,  w co piątej badanej sprawie instytucje oświatowe, głównie kuratoria oświaty, w ogóle nie podjęły działań kontrolnych lub naprawczych, uzasadniając to niewpłynięciem formalnej skargi, brakiem wiedzy o sprawie lub faktem, że dana sytuacja miała miejsce poza szkołą, np. na przystanku, mimo że sprawcami byli uczniowie.

Z reguły  interwencje podejmowane przez kuratoria oświaty mają charakter kontroli doraźnej i skupiają się na sprawdzaniu zgodności działań danej placówki z przepisami prawa lub wewnętrznymi uregulowaniami.

W kuratoriach brakuje także wiedzy o mechanizmach dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami. Kuratorzy nie wiedzą np., jak diagnozować, czy doszło do takich sytuacji i jak wspierać ofiary takich zachowań.

Raport wskazuje również, że naruszenia ze strony nauczycieli spotykają się z o wiele łagodniejszą reakcją przełożonych niż działania dzieci.

Źródło: PAP Samorządowy

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Wzór decyzji – zezwolenie na spełnienie przez ucznia obowiązku szkolnego poza szkołą
 

Pobierz dokument

Wzór decyzji – zezwolenie na spełnianie przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem
 

Pobierz dokument

Organizacja zajęć dodatkowych w statucie szkoły
 

Pobierz dokument

Procedura – zagrożenie atakiem terrorystycznym w placówce szkolnej
Przykładowa procedura postępowania w sytuacji zagrożenia atakiem terrorystycznym.

Pobierz dokument

Przykład: Indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny. Afazja motoryczna – etap edukacyjny: przedszkole.
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Czy przeznaczając godziny do dyspozycji dyrektora w szkolnym planie nauczania na zwiększenie tygodniowej liczby danych zajęć (obowiązkowych), powinnam zwrócić się do Rady Pedagogicznej o opinię ?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Czy uczeń, który miał w pierwszej klasie geografię na podstawowym poziomie, a w trzeciej klasie na rozszerzonym to na świadectwie ukończenia szkoły ma wpisane dwie oceny?
Prawo wewnątrzszkolne (regulaminy, procedury)

Odpowiedź eksperta

 

Jakie uchwały powinna w ciągu roku podejmować rada pedagogiczna? Przy okazji mojej oceny pracy jako dyrektora okazało się, że nie mam wszystkich uchwał. Mam np. zapisy w księdze protokołów, że zatwierdzono jakieś dokumenty, ale nie ma nr uchwały. Jak teraz wyprostować tę sytuację?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Jak dyrektor ma zareagować na pismo od nauczyciela z prośbą o odsunięcie go od zajęć nauczania indywidualnego z uczniem trudnym ze względu na problemy wychowawcze?
Prawo wewnątrzszkolne (regulaminy, procedury)

Odpowiedź eksperta

 

Czy każdy nauczyciel może być kierownikiem wycieczki szkolnej czy musi posiadać ukończony kurs?
Inne

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Małopolska Debata o Edukacji – o kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Teresa Wargocka Sekretarz Stanu w MEN uczestniczyła dziś w Krakowie w spotkaniu organizowanym przez Józefa Pilcha Wojewodę Małopolskiego oraz Barbarę Nowak Małopolskiego Kuratora Oświaty.
Data: 2016-04-19

Czytaj więcej...

 

Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – Podkarpacka Debata o Edukacji
Minister Anna Zalewska uczestniczyła dziś w Rzeszowie w kolejnej debacie wojewódzkiej na temat kształcenia zawodowego.
Data: 2016-04-18

Czytaj więcej...

 

Ankieta w sprawie informatyzacji szkół i placówek MEN zwraca się z prośbą o pilne uzupełnienie danych
Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin oraz Minister Cyfryzacji Anna Streżyńska pracują wspólnie nad programem, którego celem jest dostarczenie do wszystkich polskich szkół nowoczesnej, spełniającej oczekiwania Państwa, rodziców, oraz uczniów usługi internetowej świadczonej w oparciu o najnowocześniejsze technologie światłowodowe.
Data: 2016-04-15

Czytaj więcej...

 

Wiceminister edukacji w Łodzi – rozmowy o szkolnictwie zawodowym
Teresa Wargocka Podsekretarz Stanu w MEN wzięła udział wczoraj w inauguracji IV Ogólnopolskiej konferencji dla dyrektorów i nauczycieli szkół zawodowych oraz centrów kształcenia praktycznego.
Data: 2016-04-15

Czytaj więcej...

 

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego – rozpoczynamy konsultacje społeczne i uzgodnienia międzyresortowe
Do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych zostały skierowane dwa projekty rozporządzeń wprowadzające do podstawy programowej zmiany w zakresie wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.
Data: 2016-04-15

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

 

Ostatnie komunikaty kuratorium oświaty z województwa: dolnośląskie. Aby obejrzeć wszystkie komunikaty lub wybrać inne województwo, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

 

Projekt „Bardzo Młoda Kultura”
Data: 2016-04-20

Czytaj więcej...

 

Genialna szkoła
Data: 2016-04-20

Czytaj więcej...

 

List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w sprawie obchodów Roku Henryka Sienkiewicza
Data: 2016-04-20

Czytaj więcej...

 

Ogólnopolski Konkurs Historyczny im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531 –1683. Od Obertyna do Wiednia. Rzeczpospolita Obojga Narodów”
Data: 2016-04-19

Czytaj więcej...

 

Ambasada USA zaprasza na Amerykańskie Targi Edukacyjne.
Data: 2016-04-18

Czytaj więcej...

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w poniższy link: http://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rezygnacja-z-biuletynu