Biuletyn informacyjny nr 240 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

11-03-2016 r.

Komentarz do projektu zmian w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela opublikowanych 12 lutego 2016 r.

Najważniejsze proponowane zmiany w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191, ze zm.):

1. likwidacja obowiązku realizowania przez nauczycieli w ramach 40-godzinnego tygodniowego czasu pracy (w przypadku nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze), tzw. "godzin karcianych";

2. uregulowanie na poziomie ustawy Karta Nauczyciela zasadniczych kwestii dotyczących postępowania dyscyplinarnego nauczycieli, w tym np.:

1) obowiązku jednokrotnego składania wyjaśnień w postępowaniu wyjaśniającym przez świadka, który nie ukończył 18 lat w momencie przesłuchania; ponowne przesłuchanie świadka na etapie postępowania wyjaśniającego oraz dyscyplinarnego będzie możliwe, jeżeli m.in. wyjdą na jaw nowe, istotne okoliczności, których wyjaśnienie wymaga jego ponownego wysłuchania; przesłuchanie tego świadka nie będzie mogło odbywać się w obecności obwinionego, który będzie mógł być reprezentowany przez obrońcę; proponuje się aby w trakcie przesłuchania nieletniego zawsze był obecny psycholog;

2) obecności, w trakcie przesłuchania, rodzica lub opiekuna prawnego lub osoby (podmiotu) sprawującego pieczę zastępczą; wymieniony będzie mógł zrezygnować z obecności w przesłuchaniu, w szczególnie uzasadnionych przypadkach; takie rozwiązanie ma na celu zwiększenie ochrony nieletnich oraz zapewnienie im poczucia bezpieczeństwa;

3) prawa do obrony - nauczyciel, wobec którego prowadzi się postępowanie wyjaśniające albo obwiniony, mają prawo zdecydować o korzystaniu z pomocy obrońcy z wyboru (maksymalnie dwóch obrońców) na każdym etapie postępowania i ponoszą samodzielnie koszty takiej obrony; wyjątek stanowi sytuacja wniesienia wobec nauczyciela wniosku o ukaranie najwyższą karą dyscyplinarną (wydalenia z zawodu) - w takiej sytuacji, jeżeli nauczyciel nie ma obrońcy z wyboru, przewodniczący składu orzekającego wyznacza obwinionemu obrońcę z urzędu; wówczas koszty wynagrodzenia obrońcy będzie ponosił organ, który powołał komisję;

Zobacz całość komentarza tutaj.

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Ekwiwalent za odzież sportową dla nauczyciela wf oraz dla pracowników gospodarczych

Pobierz dokument

Regulamin rekrutacji do publicznego przedszkola na rok szkolny 2016/2017

Pobierz dokument

Zasady (polityka) rachunkowości w jednostce oświatowej – stan prawny luty 2016 r.

Pobierz dokument

Procedura postępowania w sytuacji wystąpienia zachowań agresywnych dzieci – przemoc i akty agresji

Pobierz dokument

Dokumentacja imprezy turystyki kwalifikacyjnej

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Jak powinna wyglądać procedura oceny pracy dyrektora szkoły, której organem prowadzącym jest stowarzyszenie?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Nauczyciel, wychowawca klasy I SP otrzymał polecenie wyjścia z klasą do kościoła na rekolekcje, sprawowania opieki nad uczniami i powrót z nimi do szkoły, aby kontynuować lekcje. Wszystko w ramach planowanych godzin. Czy może odmówić dyrektorowi? Co należy zrobić? Ewentualnie jakie konsekwencje wyciągnąć?
Nadzór pedagogiczny

Odpowiedź eksperta

 

Czy rada pedagogiczna musi podejmować na koniec semestru jakieś uchwały? Proszę o aktualną podstawę prawną do klasyfikacji uczniów.
Prawo wewnątrzszkolne (regulaminy i procedury)

Odpowiedź eksperta

 

Bardzo proszę o wyjaśnienie jak wprowadzić innowację pedagogiczną w przedszkolu? Gdzie należy ją zgłosić i kiedy? Jak zakończyć?
Nadzór pedagogiczny

Odpowiedź eksperta

 

Uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej zwrócili się do mnie o powołanie w szkole Rzecznika praw ucznia. Czy w związku z tym powinnam wprowadzić adnotację w Statucie szkoły? Czy jest jakaś podstawa prawna powołania takiego stanowiska? Czy to musi być nauczyciel?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Wiceminister edukacji na spotkaniu z uczniami klas wojskowych
 – Klasy mundurowe powinny być stałym elementem polskiego systemu edukacji – powiedziała Teresa Wargocka Sekretarz Stanu w MEN.
Data: 2016-03-09

Czytaj więcej...

 

Debataoswiatowa.men.gov.pl – wystartował serwis MEN
Uruchomiliśmy specjalną stronę internetową poświęconą ogólnopolskiej debacie „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra Zmiana”.
Data: 2016-03-08

Czytaj więcej...

 

Minister edukacji na spotkaniu z kadrą kierowniczą oświaty
W sobotę Minister Anna Zalewska wzięła udział w XIII Ogólnopolskiej Konferencji Kadry Kierowniczej Oświaty.
Data: 2016-03-07

Czytaj więcej...

 

Polsko-niemiecki dialog o współpracy młodzieży – rozmowy w Erfurcie
Wiceminister Marzenna Drab wzięła udział w 7. posiedzeniu Komitetu do spraw Edukacji Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej do spraw Współpracy Regionalnej i Przygranicznej.
Data: 2016-03-04

Czytaj więcej...

 

O przyszłości edukacji – rozmowy wiceminister Teresy Wargockiej z samorządowcami.
Planowane zmiany w systemie oświaty to główny temat rozmów Teresy Wargockiej ze śląskimi samorządowcami oraz członkami Związku Miast Polskich.
Data: 2016-03-04

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

 

Ostatnie komunikaty kuratorium oświaty z województwa: dolnośląskie. Aby obejrzeć wszystkie komunikaty lub wybrać inne województwo, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

 

Inauguracja VI edycji Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Ekorozwój „Ziemia dla Wszystkich”
Data: 2016-03-02

Czytaj więcej...

 

78. rocznica ogłoszenia Prawd Polaków spod Znaku Rodła.
Data: 2016-03-01

Czytaj więcej...

 

Szósty Kongres Młodych Matematyków Polskich
Data: 2016-02-29

Czytaj więcej...

 

Wykaz organizatorów kursów na wychowawców i kierowników wypoczynku
Data: 2016-02-26

Czytaj więcej...

 

Komunikat w sprawie uprawnień laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych i laureatów konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2015/16
Data: 2016-02-26

Czytaj więcej...

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w poniższy link: http://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rezygnacja-z-biuletynu