Biuletyn informacyjny nr 239 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

26-02-2016 r.

Różnice w edukacji – raport NIK

W zależności od gminy szkoły różnią się pod względem wyposażenia sal, możliwości korzystania z bibliotek, świetlic, pracowni komputerowych i językowych czy sprzętu sportowego.

Na finansowanie zadań oświatowych samorządy przeznaczają średnio 60 mld zł rocznie. Prawie 40 mld zł pochodzi z subwencji oświatowej. Pozostałe środki to dotacje z budżetu państwa, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej oraz środki własne samorządów. Największe nakłady na oświatę ze środków własnych przeznaczają samorządy o najwyższych dochodach (np. Warszawa), natomiast spore trudności mają gminy o niższych dochodach. Wykorzystując środki europejskie samorządy mają możliwość modernizacji i rozbudowy infrastruktury szkolnej czy poszerzenia oferty edukacyjnej.

Według NIK zaletą obecnego modelu finansowania zadań oświatowych jest jego stabilność wynikająca z ustawowej gwarancji otrzymania środków, natomiast wadą - brak odniesienia do faktycznych kosztów kształcenia.

W trakcie kontroli w 93 szkołach ustalono, że nie wszystkie samorządy zapewniły uczniom warunki wymagane przepisami. Odnotowano przypadki nieodpowiedniego stanu technicznego budynków szkolnych i terenów rekreacyjno-sportowych, w części szkół brakowało bibliotek lub opieki świetlicowej. Ponad 40 proc. samorządów nie spełniło niektórych zalecanych przez MEN warunków, zdarzało się np., że brakowało wydzielenia części rekreacyjnej w salach dydaktycznych dla uczniów klas I-III lub pomocy dydaktycznych.

Kontrola wykazała, że blisko połowa gmin zapewnia dodatkowe zajęcia z jakich mogą korzystać uczniowie m.in.  pomoc w formie dodatkowych zajęć edukacyjnych z języka obcego, matematyki, bezpłatnej nauki pływania, zakupu strojów sportowych, zajęć tańca towarzyskiego i plastyki, posiłków dla dzieci z rodzin najuboższych i dotkniętych problemem alkoholowym. Zakres tych działań uzależniony jest od możliwości budżetowych gmin, które przeciętnie około jedną trzecią (32 proc.) wydatków na oświatę pokrywały ze środków własnych. Największe wydatki gmin stanowiły wynagrodzenia pracowników oświaty (ok. 72 proc. wydatków bieżących).

Kontrola NIK wykazała, iż koszty kształcenia w poszczególnych gminach były zróżnicowane i wahały się od 6,8 tys. zł do ponad 16 tys. zł w przeliczeniu na jednego ucznia. Kwota przeznaczona na jednego ucznia uzależniona jest od m.in.  organizacji sieci szkolnej, warunków demograficznych i administracyjne (wieś i miasto), a także wybranego przez samorządy standardu kształcenia i wychowania.

Środki na finansowanie oświaty pochodzą z dochodów własnych gmin, których zasadniczą część stanowi subwencja oświatowa, której podziału co roku dokonuje  Minister Edukacji Narodowej, przy współpracy z Ministrem Finansów. NIK zaznacza, iż mechanizm podziału subwencji oświatowej cechuje duży stopień złożoności, brak oszacowania faktycznych kosztów kształcenia oraz formalne różnicowanie na szkoły wiejskie i miejskie bez uwzględnienia rzeczywistych uwarunkowań ich funkcjonowania.

Źródło: PAP Samorządowy

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Zasady (polityka) rachunkowości w jednostce oświatowej – stan prawny luty 2016 r.

Pobierz dokument

Sprawozdanie z pracy wychowawczo – dydaktycznej nauczyciela przedszkola w pierwszym półroczu roku szkolnego 2015/2016

Pobierz dokument

Instrukcja kancelaryjna

Pobierz dokument

Przykładowy raport z ewaluacji wewnętrznej: W szkole rozwijane są kompetencje czytelnicze i upowszechnianie jest czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży

Pobierz dokument

Zmiany do statutu szkoły w oparciu o UoSO z 23.1.2016 r.

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Czy dyrektor szkoły może wejść na obserwację lekcji bez zapowiedzi?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Uczen klasy V SP realizuje nauczanie indywidualne w domu. Od kilku tygodni odmawia współpracy z nauczycielami. Chowa się, nie odpowiada na pytania, jest bierny. W związku z tym materiał programowy nie jest realizowany. Jakie kroki należałoby podjąć w tym wypadku?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Czy nauczyciel może poprosić o wgląd w badania lekarskie dzieci (dokumentację medyczna)?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Czy w czasie rekolekcji uczniowie mogą mieć zorganizowane normalne zajęcia dydaktyczne wynikające z planu zajęć, a tylko na określoną godzinę mogą iść do kościoła na mszę?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Czy jest ściśle określona liczba opiekunów na wycieczki szkolne?
Prawo wewnątrzszkolne (regulaminy, procedury)

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Poradnik „Rodzice, macie wybór! Wychowanie przedszkolne i edukacja szkolna dziecka sześcioletniego i siedmioletniego”
Jakie są zasady rekrutacji do szkół i przedszkoli po nowelizacji ustawy oświatowej? Jakie prawa mają rodzice? Między innymi na te pytania odpowiada poradnik MEN.
Data: 2016-02-24

Czytaj więcej...

 

Rekrutacja do XXII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży
W poniedziałek, 29 lutego ruszy rekrutacja do XXII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. 1 czerwca 2016 roku młodzi posłowie już po raz 22 zasiądą w ławach poselskich.
Data: 2016-02-24

Czytaj więcej...

 

Trwają prace nad zmianą rozporządzenia w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego
W Ministerstwie Edukacji Narodowej trwają prace nad zmianami w rozporządzeniu w sprawie podstawy programowej. Zakres zmian dotyczy wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.
Data: 2016-02-23

Czytaj więcej...

 

Fundusze europejskie i innowacyjność – rozmowy w Ministerstwie Rozwoju.
Projekt ustawy o wspieraniu innowacyjności to jeden z głównych tematów wczorajszej Rady do spraw Innowacyjności.
Data: 2016-02-18

Czytaj więcej...

 

O nauczaniu historii w szkołach – rozmowy w MEN
Nauczanie historii w szkołach na wszystkich etapach edukacyjnych i obecna podstawa programowa – o tym rozmawiano wczoraj w MEN. W środę wiceminister Maciej Kopeć spotkał się z członkami Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Historycznego.
Data: 2016-02-18

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

 

Ostatnie komunikaty kuratorium oświaty z województwa: dolnośląskie. Aby obejrzeć wszystkie komunikaty lub wybrać inne województwo, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

 

Zasady organizowania kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
Data: 2016-02-22

Czytaj więcej...

 

V Ogólnopolska Konferencja „Normalizacja w Szkole”
Data: 2016-02-22

Czytaj więcej...

 

Konkurs „Historia bliska nieodkryta, nieopowiedziana, niewysłuchana…”.
Data: 2016-02-22

Czytaj więcej...

 

XV edycja konkursu European Language Label
Data: 2016-02-22

Czytaj więcej...

 

Międzynarodowy Konkurs Ekologiczny "NA RATUNEK ZIEMI"
Data: 2016-02-22

Czytaj więcej...

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w poniższy link: http://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rezygnacja-z-biuletynu