Biuletyn informacyjny nr 238 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

12-02-2016 r.

Przebudowa organizacyjna systemu oświaty

W artykule 1 ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw zostały zamieszczone zmiany organizacji funkcjonowania systemu oświaty. Ustawę opublikowano 8 stycznia 2016 r. w Dz. U. poz. 35. Weszła w życie 23 stycznia 2016 r., ze wskazanymi wyjątkami, które wchodzą w życie odpowiednio z dniem 1 września 2016 r., 1 września 2017 r. i 1 września 2019 r. Najważniejsze zmiany wynikające z ustawy, oprócz obowiązku szkolnego, dotyczą:

1)  przebudowy organizacyjnej systemu oświaty,

2) prawa dziecka w wieku od 3 do 5 roku życia do korzystania z wychowania przedszkolnego,

3) wzmocnienia roli kuratora oświaty.

1. Obowiązkowe z mocy ustawy przekształcenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w przedszkola zostało przesunięte z 1 września 2016 r. na 1 września 2019 r. (art. 2 ustawy).

2. Obowiązywanie aktualnych przepisów w sprawie ramowych statutów przedszkoli, szkół oraz placówek zostało przesunięte z 1 września 2016 r. na 1 września 2019 r. (art. 3 i 4 ustawy).

3. Dzieci w przedszkolu (art. 14 ustawy):

1) od 1 września 2016 r. rocznym obowiązkiem przedszkolnym zostały objęte dzieci 6-letnie,

2) od 1 września 2016 r. wszystkie dzieci 4- i 5-letnie mają ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego,

3) od 1 września 2017 r. wszystkie dzieci 3-letnie mają mieć zapewnione miejsce realizacji wychowania przedszkolnego.

4. Ułatwienie - dziecko, które w latach szkolnych 2015/2016–2018/2019 realizowało obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, jest przyjmowane do klasy I tej szkoły podstawowej bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego - pod warunkiem, że powstanie tam oddział (art. 7 ustawy).

Zobacz całość komentarza tutaj.

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Zmiany do statutu szkoły w oparciu o UoSO z 23.1.2016 r.

Pobierz dokument

Sprawozdanie z pracy wychowawczo – dydaktycznej nauczyciela przedszkola w pierwszym półroczu roku szkolnego 2015/2016
 

Pobierz dokument

Przykład uchwały rady pedagogicznej i opinii samorządu uczniowskiego w sprawie skreślenia z listy uczniów
 

Pobierz dokument

Przykładowy raport z ewaluacji wewnętrznej: W szkole rozwijane są kompetencje czytelnicze i upowszechnianie jest czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży
 

Pobierz dokument

Przykładowy raport z ewaluacji wewnętrznej: W szkole podejmowane są działania na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkoły
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Czy w związku z zachowanym zapisem dzieci pięcioletnich, których droga z domu do najbliższego przedszkola nie powinna przekraczać 3 km taki pięciolatek ma pierwszeństwo przed czterolatkiem w rekrutacji na 2015-2016r.?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Czy w przypadku, gdy oboje rodziców pracuje w jednej szkole należy się tylko jedna paczka?
Zatrudnienie (kodeks pracy)

Odpowiedź eksperta

 

Nauczyciel na zajęcia dodatkowe - przygotowujące do sprawdzianu i egzaminu opracował program zajęć, a nie plan? Czy bez opinii nauczyciela, metodyka, braku wpisu w zestaw szkolnych programów nauczania nauczyciel może sobie samodzielnie realizować taki program? Jakie są podstawy prawne?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Czy rada pedagogiczna dostosowuje warunki i formy przeprowadzania sprawdzianu w formie uchwały? Czy uchwałę podejmuje się podczas zatwierdzania: koncepcji pracy szkoły, programu wychowawczego, programu profilaktycznego szkoły, szkolnego zestawu programów szkoły, szkolnego zestawu podręczników, wykorzystania wniosków z nadzoru pedagogicznego. Proszę o jasną odpowiedź dotyczącą poszczególnych w/w dokumentów. Czy wnioski z nadzoru dyrektora czy i kuratorium oraz MEN?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

W niepublicznym przedszkolu w salach jest zamontowany monitoring wizyjny bez zapisu kopii. Każdy rodzic po wpisaniu hasła może oglądać swoje dziecko w kamerze internetowej. Czy jest wymagana zgoda na udostępnianie wizerunku dziecka w monitoringu wizyjnym? Czy pracownik też musi na piśmie wyrazić zgodę, czy wystarczy tylko informacja na tablicy ogłoszeń o istnieniu takiego monitoringu?
Inne

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

O kwalifikacjach nauczycieli religii – spotkanie przedstawicieli Episkopatu z Minister Anną Zalewską
Nowelizacja porozumienia między Episkopatem, a MEN w sprawie kwalifikacji nauczycieli religii była tematem kolejnego spotkania z Minister Anną Zalewską.
Data: 2016-02-09

Czytaj więcej...

 

Konsultacje społeczne odnośnie darmowego podręcznika dla trzecioklasistów
Już są! Pierwsze części darmowego podręcznika dla trzecioklasistów „Nasza szkoła”. Każdy chętny może je zobaczyć i ocenić na stronie www.naszaszkola.men.gov.pl
Data: 2016-02-09

Czytaj więcej...

 

Debata z samorządowcami w Krakowie z udziałem Minister Anny Zalewskiej
 – To nieprawda, że w związku ze zniesieniem obowiązku szkolnego dla sześciolatków nauczyciele stracą pracę – powiedziała Minister Anna Zalewska.
Data: 2016-02-08

Czytaj więcej...

 

Rozmowy z ZNP z udziałem wiceminister Teresy Wargockiej
Likwidacja godzin karcianych i ogólnopolska debata o edukacji – to główne tematy spotkania wiceminister edukacji ze związkowcami z ZNP.
Data: 2016-02-08

Czytaj więcej...

 

Rodzicu 6-latka – decyduj sam o edukacji swojego dziecka!
Rodzicu 6-latka, masz wybór kiedy Twoje dziecko rozpocznie edukację w szkole. W przypadku pytań i wątpliwości dotyczących edukacji Państwa dzieci zachęcamy do kontaktu z pracownikami Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Data: 2016-02-04

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

 

Ostatnie komunikaty kuratorium oświaty z województwa: dolnośląskie. Aby obejrzeć wszystkie komunikaty lub wybrać inne województwo, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

 

„112 RATUJE ŻYCIE”
Data: 2016-02-09

Czytaj więcej...

 

„ Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy”
Data: 2016-02-09

Czytaj więcej...

 

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej i aktywności zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie dolnośląskim.
Data: 2016-02-04

Czytaj więcej...

 

Konkurs „ENERGIA Przyszłości”
Data: 2016-02-04

Czytaj więcej...

 

Zaproszenie szkół podstawowych do udziału w „Szkolnych podróżach muzycznych”
Data: 2016-02-01

Czytaj więcej...

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w poniższy link: http://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rezygnacja-z-biuletynu