Biuletyn informacyjny nr 236 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

29-01-2016 r.

MEN przypomina obowiązki szkoły względem uczniów niepełnosprawnych

Na stronie ministerstwa ukazał się komunikat przypominający, że 1 stycznia 2016 r. weszły w życie przepisy § 7 rozporządzenia MEN z 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. poz. 1113). Zgodnie z nowymi regulacjami zostanie wprowadzony – w przedszkolach ogólnodostępnych, innych formach wychowania przedszkolnego i szkołach ogólnodostępnych, w których kształceniem specjalnym są objęte dzieci i uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone – obowiązek dodatkowego zatrudniania:

  • nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, lub
  •  specjalistów, lub
  • w przypadku klas I–III szkoły podstawowej – asystenta nauczyciela, lub
  • pomoc nauczyciela

– z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

O zapewnieniu wsparcia dzieciom/uczniom niepełnosprawnym decyduje dyrektor przedszkola lub szkoły, albo osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego. Analiza indywidualnych potrzeb dziecka/ucznia może wskazywać na zasadność zapewnienia wsparcia ze strony ww. nauczyciela czy specjalisty, którego przygotowanie w danej dziedzinie będzie mieć kluczowe znaczenie we wsparciu dziecka/ucznia w codziennym funkcjonowaniu w szkole. Jednak w przypadku, gdy dziecko/uczeń potrzebuje wyłącznie pomocy w zakresie wykonywania czynności samoobsługowych, przemieszczania się, czy właściwego kontaktu, zaleca się zatrudnienie np. pomocy nauczyciela. Zatrudnienie dodatkowego nauczyciela/specjalisty może być również niezbędne do zaplanowania pracy z tym dzieckiem/uczniem, realizacji zajęć rewalidacyjnych lub innych zajęć odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka/ucznia. Nie należy zatem utożsamiać wyłącznie z asystowaniem dziecku/uczniowi podczas zajęć. Specjaliści i pomoc nauczyciela realizują zadania wyznaczone przez dyrektora szkoły. Natomiast nauczyciele dodatkowo zatrudnieni:

  • prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistami realizują zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie;
  • prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistami pracę wychowawczą z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym;
  • uczestniczą, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie, realizowanych przez nauczycieli i specjalistów;
  • udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, w doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.

Do zadań asystenta nauczyciela należy wspieranie nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze. Asystent wykonuje zadania wyłącznie pod kierunkiem nauczyciela.

Źródło: www.men.gov.pl

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Arkusz do monitorowania procesów wspomagania i rozwoju w przedszkolu

Pobierz dokument

Zasady korzystania z Internetu w szkole i internacie sosw

Pobierz dokument

Przykładowy porządek zebrania rady pedagogicznej w związku z klasyfikowaniem uczniów

Pobierz dokument

Procedura rekrutacji do szkoły podstawowej
Przykładowa procedura rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej (...) na rok szkolny 2015/2016.

Pobierz dokument

Regulamin organizacyjny gimnazjum

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Proszę o dokładne wyjaśnienie tz. zmian w podejmowaniu decyzji w sprawie promocji śródrocznej uczniów klas I-II szkoły podstawowej..
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Uczennica mieszkająca w bursie odmówiła podania ocen z I semestru - dzienniki zajęć wychowawczych mają rubryki do wpisania ocen semestralnych tak więc zawsze wpisujemy. Może coś się zmieniło w tej kwestii tym bardziej, że nauczyciel w szkole poinformował uczennicę że to nie jest zgodne z prawem.Proszę o przepis prawny.
Prawo wewnątrzszkolne (regulaminy, procedury)

Odpowiedź eksperta

 

1. Czy uczeń nieklasyfikowany na I półrocze roku szkolnego musi przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych, aby mieć możliwość uzyskania promocji do następnej klasy (oczywiście w sytuacji, gdy w II półroczu uzyska pozytywne oceny). 2. Czy uczeń nieklasyfikowany ze wszystkich przedmiotów na I półrocze powinien uzyskać klasyfikacyjną ocenę z zachowania?
Nadzór pedagogiczny

Odpowiedź eksperta

 

Mam ucznia w klasie IV w szkole masowej podstawowej z orzeczeniem o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim i objęty jest nauczaniem ind.10 godzin, są to przedmioty kluczowe, w pozostałych zajęciach bierze udział razem z klasą. Jak oceniać tego ucznia, czy skala 1-6, taka jak obowiązuje w szkole, czy ocenianie opisowe stosować?
Prawo wewnątrzszkolne (regulaminy, procedury)

Odpowiedź eksperta

 

Jaka jest podstawa prawna klasyfikacji półrocznej w roku szkolnym 2015/2016?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Niebawem ruszy rekrutacja do XXII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży
Rekrutacja do projektu rozpocznie się pod koniec lutego.
Data: 2016-01-27

Czytaj więcej...

 

Zakaz finansowania lekcji religii w szkołach publicznych ze środków budżetowych? – stanowisko rządu
Rada Ministrów zajęła, przedłożone przez Ministra Edukacji Narodowej, stanowisko wobec obywatelskiego projektu nowelizacji o systemie oświaty.
Data: 2016-01-26

Czytaj więcej...

 

Spotkanie Minister Edukacji Narodowej z Krajowym Stowarzyszeniem Pomocy Szkole
Współpraca w zakresie realizacji priorytetów MEN – była głównym tematem wtorkowego spotkania.
Data: 2016-01-26

Czytaj więcej...

 

Organizowanie kształcenia dzieci i uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – ważne informacje
Od 1 stycznia obowiązują nowe przepisy. Wprowadzają obowiązek zatrudniania dodatkowych osób w przedszkolach ogólnodostępnych, innych formach wychowania przedszkolnego i szkołach ogólnodostępnych, w których uczą się dzieci niepełnosprawne.
Data: 2016-01-26

Czytaj więcej...

 

Co z 6-latkami? Dodatkowe kompetencje kuratorów – nowe przepisy weszły w życie.
Regulacje znowelizowanej ustawy o systemie oświaty obowiązują od soboty 23 stycznia.
Data: 2016-01-23

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

 

Ostatnie komunikaty kuratorium oświaty z województwa: dolnośląskie. Aby obejrzeć wszystkie komunikaty lub wybrać inne województwo, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

 

„Dopalacze, odsłona piekła”
Data: 2016-01-26

Czytaj więcej...

 

Lepszy internet zależy od Ciebie
Data: 2016-01-26

Czytaj więcej...

 

Rozliczenie dotacji za 2015 r.
Data: 2016-01-22

Czytaj więcej...

 

XXVI edycja Ogólnopolskiego Konkursu im. Jana Parandowskiego na opowiadanie o współczesnej kulturze olimpijskiej
Data: 2016-01-21

Czytaj więcej...

 

„W TROSCE O NASZE BEZPIECZEŃSTWO”
Data: 2016-01-21

Czytaj więcej...

 

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w poniższy link: http://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rezygnacja-z-biuletynu