Biuletyn informacyjny nr 234 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

15-01-2016 r.

Konsultacje społeczne nad projektem nowelizacji KN

Projekt nowelizacji Karty Nauczyciela trafił do konsultacji społecznych, które zakończą się na początku lutego br. Zgodnie z zapowiedzią minister Anny Zalewskiej MEN przygotował projekt zmian w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela. Proponowane regulacje to także wypełnienie zobowiązań Premier Beaty Szydło zawartych w wygłoszonym 18 listopada 2015 r. exposé. Projekt przewiduje min.:

- Likwidację tak zwanych godzin karcianych. Godziny te, od ich wprowadzenia we wrześniu 2009 r., były krytykowane przez wszystkie związki zawodowe zrzeszające nauczycieli. Początkowo była to jedna godzina, rok później wprowadzono drugą. Jak czytamy w uzasadnieniu projektu „obligatoryjne nałożenie na wszystkich nauczycieli prowadzenia zajęć odpowiednio wymiarze dwóch lub jednej godziny okazało się nieracjonalne z punktu widzenia organizacji pracy szkoły oraz mogło generować poczucie niesprawiedliwości wśród nauczycieli ze względu na rozgraniczenie liczby zajęć”. Jednocześnie zaznaczono, że zmiana ta nie wyklucza możliwości prowadzenia np. zajęć związanych z potrzebami uczniów i rozwijających ich zainteresowania w ramach 40-godzinnego czasu pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze, stosownie do ustaleń podjętych w danej szkole. Za realizację zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych szkoły odpowiada dyrektor danej szkoły.

- Przepis ułatwiający planowanie i wypłacanie jednorazowej gratyfikacji pieniężnej nauczycielowi, któremu przyznano tytuł honorowy profesora oświaty. Obecnie nauczycielowi dyplomowanemu, który uzyskał tytuł honorowy profesora oświaty, organ prowadzący wypłaca jednorazową gratyfikację pieniężną w wysokości 6-miesięcznego ostatnio pobieranego wynagrodzenia zasadniczego. Środki na ten cel, w różnych latach były różnie zabezpieczane: w rezerwie celowej budżetu państwa, w budżecie zadaniowym MEN, w rezerwie subwencji oświatowej, ale rozwiązania te miały charakter doraźny. Resort chce by były one na stałe wyodrębnione w jego budżecie. Miałaby to być to kwota 450 tys. zł. Ustalona miałaby być jednakowa wysokość gratyfikacji dla każdego uhonorowanego tj. 18 tys. zł brutto.

- Zapisy dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli i wymogu niekaralności. Zmiany w zakresie postępowania dyscyplinarnego dla nauczycieli wynikają z uchwalonej w grudniu b.r. ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Ustawa ta rozszerza obowiązek przekazywania właściwym organom innych państw członkowskich informacji o osobach, które utraciły prawo do wykonywania zawodów związanych z edukacją osób małoletnich. Proponuje się wprowadzenie centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych wobec nauczycieli, w którym będą gromadzone dane o nauczycielach prawomocnie ukaranych karą wydalenia z zawodu nauczycielskiego lub karą zwolnienia z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczycielskim w okresie 3 lat od ukarania.

Źródło: www.men.gov.p

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Uchwała w sprawie wyników końcowej klasyfikacji uczniów
Wzór dokumentu „Uchwała w sprawie wyników końcowej klasyfikacji uczniów” jest propozycją dla szkół podstawowych, gimnazjów oraz liceum - klas kończących naukę. 

Pobierz dokument

Uchwała w sprawie wyników rocznej klasyfikacji uczniów
Wzór dokumentu „Uchwała w sprawie wyników rocznej klasyfikacji uczniów” jest propozycją dla szkół podstawowych, gimnazjów oraz liceum zgodnie z nowymi przepisami. 

Pobierz dokument

Uchwała w sprawie wyników śródrocznej klasyfikacji uczniów
Wzór dokumentu „Uchwała w sprawie wyników śródrocznej klasyfikacji uczniów” jest propozycją dla szkół podstawowych, gimnazjów oraz liceum zgodnie z nowymi przepisami.

Pobierz dokument

Program profilaktyki szkoły podstawowej na rok szkolny 2015/2016

Pobierz dokument

Program wychowawczy szkoły podstawowej na rok szkolny 2015/2016

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

W czasie trwania roku szkolnego do klasy I szkoły podstawowej przyjęci zostali uczniowie w związku ze zmianą miejsca zamieszkania. W jaki sposób szkoła powinna pozyskać środki na zakup ćwiczeń do poszczególnych edukacji (podręczniki rządowe są dodatkowe na każdy oddział).?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Czy nauczyciel grupy przedszkolnej powinien dać rodzicom opinię dotyczącą postępów, zachowania dziecka w przedszkolu po I półroczu?
Nadzór pedagogiczny

Odpowiedź eksperta

 

Czy do prowadzenia zajęć w szkole dydaktyczno-wyrównawczych potrzebna jest pisemna zgoda rodzica?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Proszę o podanie od kiedy i do kiedy, oraz jak układać i w jakiej formie, arkusze ocen w szkole podstawowej?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

W szkole ponadgimnazjalnej został opracowany program przeciwdziałania wagarom szkolnym oraz program klubu filmowego. Jaka powinna być procedura dopuszczenia tych programów do użytku szkolnego?
Prawo wewnątrzszkolne (regulaminy, procedury)

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Już 18 stycznia rozpoczynają się ferie zimowe w szkołach!
Prawie półtora miliona uczniów (1.478.366) z pięciu województw już w najbliższy poniedziałek rozpocznie ferie zimowe.
Data: 2016-01-13

Czytaj więcej...

 

Edukacja domowa – spotkanie z rodzicami
Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska spotkała się z edukatorami domowymi. Temat: podział subwencji oświatowej.
Data: 2016-01-11

Czytaj więcej...

 

Koniec z godzinami karcianymi
Projekt nowelizacji Karty Nauczyciela trafił w piątek do konsultacji społecznych.
Data: 2016-01-08

Czytaj więcej...

 

Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o systemie oświaty
Obowiązek szkolny dla 7-latków – to kluczowa zmiana podpisanej przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę nowelizacji ustawy o systemie oświaty.
Data: 2016-01-07

Czytaj więcej...

 

Finansowanie edukacji domowej – ważne informacje
Szanujemy dokonany przez rodziców wybór formy nauczania swoich dzieci w tzw. edukacji domowej. Jesteśmy otwarci na uwagi. Prostujemy nieścisłe informacje.
Data: 2016-01-05

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

 

Ostatnie komunikaty kuratorium oświaty z województwa: dolnośląskie. Aby obejrzeć wszystkie komunikaty lub wybrać inne województwo, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

 

Kształcenie zawodowe. II Seminarium kontaktowe i przygotowawcze. Polsko – Niemiecka Konferencja we Wrocławiu
Data: 2016-01-12

Czytaj więcej...

 

Zaproszenie na uroczyste obchody 153 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego
Data: 2016-01-12

Czytaj więcej...

 

Weryfikacja orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego - wnioski
Data: 2016-01-12

Czytaj więcej...

 

Informacja o naborze do programów Centrum Edukacji Obywatelskiej.
Data: 2016-01-12

Czytaj więcej...

 

Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej.
Data: 2016-01-08

Czytaj więcej...

 

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w poniższy link: http://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rezygnacja-z-biuletynu