Biuletyn informacyjny nr 228 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

13-11-2015 r.

MEN przypomina, jak należy udostępniać uczniom i rodzicom prace pisemne

Kwestie te reguluje znowelizowana ustawa o systemie oświaty, w tym  przepisy rozdziału 3a ustawy, które weszły w życie z dniem 1 września 2015 r. Do obowiązków nauczycieli należy poinformowanie uczniów i ich rodziców o sposobach sprawdzania osiągnięć ucznia stosowanych przez nich w procesie nauczania, np. prace pisemne wykonywane przez ucznia – klasówki, sprawdziany, kartkówki itp. Przepis art. 44e ust. 4 ustawy stanowi, że sprawdzone i ocenione prace pisemne ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom. Wbrew dotychczasowym przepisom uczeń i jego rodzice nie muszą zwracać się do nauczyciela z wnioskiem o udostępnienie pracy, ponieważ obecnie nauczyciel ma obowiązek udostępnić sprawdzone i ocenione bieżące prace pisemne. Uzyskanie sprawdzonej pracy pisemnej jest również wyrazem prawa ucznia i jego rodzica do bezpośredniego dostępu do informacji o postępach w nauce lub ich braku, wskazującej nad czym uczeń musi popracować, aby uzupełnić te braki lub rozwinąć swoje umiejętności.

Art. 44e ust. 6 ustawy wskazuje, że szkoła musi określić w swoim statucie sposób udostępniania sprawdzonych prac pisemnych. Przy określaniu sposobu szkoła powinna wziąć pod uwagę realne możliwości szybkiego otrzymania przez ucznia i jego rodziców danej pracy, np.: przekazanie zainteresowanym oryginału pracy lub jego kopii, udostępnienie pracy do domu z prośbą o zwrot pracy podpisanej przez rodziców itd. Najprostsze rozwiązanie, czyli udostępnianie prac do wglądu tylko na terenie szkoły (np. w czasie organizowanych przez szkołę spotkań z rodzicami) nie spełnia warunku swobodnego dostępu rodziców ucznia do informacji o postępach i trudnościach w nauce ich dziecka. Określony przez szkołę sposób udostępniania sprawdzonych prac powinien być w pełni akceptowany przez uczniów i ich rodziców.

Źródło: www.men.gov.pl

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Zmiany w statucie niepublicznej szkoły policealnej
 

Pobierz dokument

Procedura monitorowania realizacji podstawy programowej w przedszkolu
 

Pobierz dokument

Procedura postępowania w sytuacji wystąpienia przemocy i agresji w szkole
 

Pobierz dokument

Ocena ryzyka zawodowego opiekunki dziecięcej
 

Pobierz dokument

Regulamin biblioteki i czytelni
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Czy uczeń zwolniony z wychowania fizycznego na cały rok szkolny nie przychodzi na te zajęcia, jeśli są na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej? Jak wtedy odnotowywać obecności i liczyć frekwencję klasy? Czy zmniejszać liczbę uczniów o tego zwolnionego? Co z tym uczniem, gdy w.f jest w środku zajęć? Znam sytuację z jednej ze szkól, gdzie wizytator obserwujący lekcję w czasie ewaluacji polecił wyprowadzić takiego ucznia z sali gimnastycznej.
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Czy Rada Rodziców może wnioskować o zmiany w zapisie wewnątrz szkolnego szystemu oceniania zachowania?
Prawo wewnątrzszkolne (regulaminy, procedury)

Odpowiedź eksperta

 

Czy w świetle prawa błędem jest, gdy w statucie jest ocena proponowana na półrocze i procedury jej wystawiania?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Czy uczeń uczęszczający do szkoły muzycznej jest zwolniony z muzyki w szkole podstawowej? Jeśli, tak proszę podać podstawę prawną.
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Czy można w ciągu roku szkolnego zmienić aneksem arkusz organizacyjny. Obecnie mamy klasy łączone (kl.II i III szk.podst) zajęcia z muzyki i techniki. Razem jest 26 uczniów. Czy można np. od II semestru rozdzielić te klasy i nie prowadzić zajęć łączonych?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Poznaj zasady udostępniania prac uczniom i ich rodzicom
Kwestie te reguluje znowelizowana ustawa o systemie oświaty.
Data: 2015-11-10

Czytaj więcej...

 

Nowe zawody: kierowca mechanik i jeździec
Kierowca mechanik i Jeździec to dwa nowe zawody wprowadzone do klasyfikacji zawodów!
Data: 2015-11-09

Czytaj więcej...

 

Rozporządzenie w sprawie zasad działania placówek publicznych podpisane
Minister edukacji narodowej podpisał 2 listopada 2015 r. nowe rozporządzenie w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych.
Data: 2015-11-03

Czytaj więcej...

 

Organizowanie nauki religii i etyki w roku szkolnym 2015/2016
Przypominamy najważniejsze informacje, dotyczące organizowania nauki religii i etyki w szkołach od września 2015 r.
Data: 2015-11-03

Czytaj więcej...

 

Rekrutacja do szkół – rozporządzenie podpisane.
Nowe przepisy będą obowiązywały od 1 stycznia 2016 r.
Data: 2015-11-02

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

 

Ostatnie komunikaty kuratorium oświaty z województwa: dolnośląskie. Aby obejrzeć wszystkie komunikaty lub wybrać inne województwo, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

 

Konkurs „Projekt z klasą”
Data: 2015-11-12

Czytaj więcej...

 

Otwarty Międzyszkolny Konkurs Fizyczny
Data: 2015-11-12

Czytaj więcej...

 

Konkurs na najciekawszą prezentację multimedialną pt: „Sport w Portugalii. Tylko piłka nożna?"
Data: 2015-11-12

Czytaj więcej...

 

Konkurs Plastyczny na SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ
Data: 2015-11-12

Czytaj więcej...

 

Ogólnopolski konkurs TRIATHLON MATEMATYCZNY
Data: 2015-11-12

Czytaj więcej...

 

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w poniższy link: http://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rezygnacja-z-biuletynu