Biuletyn informacyjny nr 227 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

06-11-2015 r.

Komentarz do zmian w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty opublikowanych po dniu 1 września 2015 r.

Najważniejsze zmiany w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty opublikowane po dniu 1 września 2015 r.:

1. 18 września 2015 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1418 ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów – wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. – w art. 22 zmienia ustawę o systemie oświaty – nowe brzmienia otrzymuje art. 35 ust. 2a.

Od 1.01.2016 r. Minister Sprawiedliwości i podporządkowane organy sprawują nadzór pedagogiczny nad zakładami poprawczymi, schroniskami dla nieletnich oraz nad szkołami w tych zakładach i schroniskach, a także nad szkołami i placówkami przy zakładach karnych i aresztach śledczych, z wyjątkiem nadzoru nad nauczaniem przedmiotów ogólnokształcących, który sprawuje kurator oświaty. Wykreślono z nadzoru ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne z uwagi na ich likwidację.

2. 13 października 2015 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1607 ustawę z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw - zmiany obowiązują od dnia 14 listopada 2015 r. – w art.  4 - zmiana w art. 94a ust. 2 pkt 12 UoSO.

Od 14 listopada 2015 r. na warunkach dotyczących obywateli polskich z nauki w publicznych szkołach dla dorosłych, publicznych szkołach policealnych, publicznych szkołach artystycznych, publicznych placówkach, publicznych zakładach kształcenia nauczycieli i publicznych kolegiach pracowników służb społecznych oraz z kształcenia ustawicznego w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych korzystają także członkowie rodzin osób ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej.

Zobacz całość komnetarza tutaj.

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Procedura monitorowania realizacji podstawy programowej w przedszkolu

Pobierz dokument

Procedura postępowania w sytuacji wystąpienia przemocy i agresji w szkole

Pobierz dokument

Ocena ryzyka zawodowego opiekunki dziecięcej

Pobierz dokument

Regulamin biblioteki i czytelni

Pobierz dokument

Regulamin szatni

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Dyrektor jest  na zwolnieniu lekarskim, a w szkole nie ma zastępcy, jak i kto powołuje osobę zastępującą w tym czasie dyrektora szkoły i w jakim zakresie obowiązków?
Zatrudnienie (kodeks pracy)

Odpowiedź eksperta

 

W jaki sposób należy kontrolować realizację podstawy programowej? Czy zajęcie edukacyjne w przedszkolu powinno mieć stałe etapy?
Nadzór pedagogiczny

Odpowiedź eksperta

 

Jak należy postąpić w sytuacji, kiedy wysłaliśmy do rodzica pisemne wezwanie o poinformowaniu szkoły o realizacji obowiązku szkolnego przez dziecko? Pismo nam zwrócono, ponieważ adresat nie odebrał wezwania. Natomiast wg informacji nieoficjalnych wiemy, że rodzic z dzieckiem przebywa zagranicą.
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

W naszej szkole obowiązuje podpisywanie list obecności w pracy, co niektórych nauczycieli bardzo dziwi. Pracując w innych placówkach, twierdzą, że tylko w naszej jest taki obowiązek. Proszę o stanowisko w tej sprawie.
Kadry

Odpowiedź eksperta

 

Czy rodzic ma prawo zrezygnować z nauczania indywidualnego w kl. V, dla dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym i zażądać jego nauki w klasie ogólnodostępnej?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Rozporządzenie w sprawie zasad działania placówek publicznych podpisane
Minister edukacji narodowej podpisał 2 listopada 2015 r. nowe rozporządzenie w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych.
Data: 2015-11-03

Czytaj więcej...

 

Organizowanie nauki religii i etyki w roku szkolnym 2015/2016
Przypominamy najważniejsze informacje, dotyczące organizowania nauki religii i etyki w szkołach od września 2015 r.
Data: 2015-11-03

Czytaj więcej...

 

Rekrutacja do szkół – rozporządzenie podpisane
Nowe przepisy będą obowiązywały od 1 stycznia 2016 r.
Data: 2015-11-02

Czytaj więcej...

 

Nowy pakiet materiałów dla nauczycieli WDŻ
Na każdy etap edukacyjny opracowano m.in. przykładowe scenariusze lekcji.
Data: 2015-10-28

Czytaj więcej...

 

Podział subwencji oświatowej – konsultacje rozpoczęte!
Rozpoczęły się konsultacje projektu rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2016.
Data: 2015-10-27

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

 

Ostatnie komunikaty kuratorium oświaty z województwa: dolnośląskie. Aby obejrzeć wszystkie komunikaty lub wybrać inne województwo, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

 

Wzór Rozliczenia dotacji w ramach Umowy dotacji "Książki naszych marzeń"
Data: 2015-11-05

Czytaj więcej...

 

TERMINARZ SKŁADANIA WNIOSKÓW NA ROK 2016.
Data: 2015-11-03

Czytaj więcej...

 

Zaproszenie na Sympozjum „Wyprawa na Biegun Mistrzostwa”
Data: 2015-11-03

Czytaj więcej...

 

Ogólnopolski program edukacyjny „Wybieram wodę”.
Data: 2015-11-03

Czytaj więcej...

 

Zaproszenie do udziału we Wrocławskim Chórze Międzynarodowym.
Data: 2015-11-03

Czytaj więcej...

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w poniższy link: http://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rezygnacja-z-biuletynu