Biuletyn informacyjny nr 203 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

10-04-2015 r.

Komentarz dotyczący zmiany ustawy Karta Nauczyciela

W artykule 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw zostały zamieszczone zmiany ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. Ustawę opublikowano 16 marca 2015 r. w Dz. U. poz. 357. Weszła w życie 31 marca 2015 r. w części dotyczącej Karty Nauczyciela.

Najważniejsze zmiany dotyczą problematyki awansu zawodowego i możliwości przedłużenia lub przerywania stażu odbywanego przez nauczyciela (art. 9d ust. 5 i 5a).

Do 30 marca 2015 r. w przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy lub urlopu innego niż urlop wypoczynkowy, trwającej nieprzerwanie dłużej niż miesiąc, staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności. W przypadku nieobecności dłuższej niż rok nauczyciel obowiązany jest do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.

Z dniem 31 marca 2015 r. w przypadku nieobecności trwającej nieprzerwanie dłużej niż miesiąc, staż ulega przedłużeniu o czas trwania nieobecności:

1) nauczyciela w pracy z powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy lub urlopu innego niż wypoczynkowy,

2) urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu ojcowskiego.

W przypadku nieobecności dłuższej niż rok nauczyciel jest obowiązany do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze. Uwaga – jednak w przypadku gdy łączny czas nieprzerwanej nieobecności w pracy z przyczyn wskazanych w pkt 1 i 2, jest dłuższy niż rok i 6 miesięcy, nauczyciel jest obowiązany do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.

Całość komentarza dostępna tutaj.    

Aktualności Co nowego?  

Nowe dokumenty dla dyrektorów

Opinia Rady Pedagogicznej nt. pracy dyrektora przedszkola
Propozycję dokumentu - opinię rady pedagogicznej nt. pracy dyrektora - można wykorzystać w każdym przedszkolu po nieznacznej modyfikacji dostosowującej zapisy do konkretnej placówki. 

Pobierz dokument

Co każda szkoła umieszcza na stronie BIP
 

Pobierz dokument

Kryteria zwalniania pracowników niepedagogicznych
 

Pobierz dokument

Zakres obowiązków nauczyciela i wychowawcy – pracownika gimnazjum
 

Pobierz dokument

Kryteria zwalniania nauczycieli w związku ze zmianami organizacyjnymi
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Czy nauka pływania w klasie II wynika z realizacji podstawy programowej?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Czy do udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia dla nauczyciela nadal wystarczy orzeczenie jednego tylko lekarza, czy coś się zmieniło?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Organ prowadzący ma zamiar utworzenia zespołu szkół poprzez połączenie szkoły podstawowej z gimnazjum. Jaka jest procedura realizacji tego zamierzenia? Czyje opinie musi uwzględnić organ prowadzący? Czy kurator wyraża zgodę na utworzenie zespołu, czy tylko opiniuje? Czy organ prowadzący musi rozpisać konkurs na dyrektora zespołu, czy może powierzyć obowiązki? Jak wygląda ewentualny konkurs na dyrektora-chodzi o przedstawicieli rodziców i nauczycieli-z obu rad, czy wspólny kandydat? Proszę o udzielenie szczegółowej informacji wraz z podaniem podstawy prawnej.
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Proszę o podanie poprawnego zwrotu stosowanego w zapisie w protokołach rad pedagogicznych. Jak powinno być sformułowane zdanie: "posiedzenie rady pedagogicznej", czy "zebranie rady pedagogicznej"?
Nadzór pedagogiczny

Odpowiedź eksperta

 

Czy nauczyciel, który prowadzi zajęcia rewalidacyjne z uczniem z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i umiarkowanym powinien otrzymywać dodatek specjalny?
Kadry

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Zmiana terminu konferencji „Opracowanie koncepcji organizacji edukacji uczniów niepełnosprawnych”
Informujemy, iż w związku z bardzo dużym zainteresowaniem konsultacjami publicznymi dotyczącymi opracowania koncepcji organizacji edukacji uczniów niepełnosprawnych, zmieniony zostanie termin konferencji, która miała odbyć się w dniu 28 kwietnia br. w Ministerstwie Edukacji Narodowej na 8 czerwca 2015 r. w Warszawie.
Data: 2015-04-07

Czytaj więcej...

 

Badanie ankietowe na temat używania przez uczniów substancji psychoaktywnych
Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii oraz Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy współpracy z Instytutem Psychiatrii i Neurologii przystępują od kwietnia b.r. do badania ankietowego na temat używania przez młodzież szkolną substancji psychoaktywnych.
Data: 2015-04-02

Czytaj więcej...

 

Półrocze rządu premier Ewy Kopacz – ponad 50% spełnionych obietnic
Likwidacja „śmieciowego jedzenia” i Rok Szkoły Zawodowców – to spełnione obietnice premier Ewy Kopacz z zakresu edukacji. Szefowa rządu mówiła o nich sześć miesięcy temu w trakcie swojego exposé.
Data: 2015-04-01

Czytaj więcej...

 

Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o zintegrowanym systemie kwalifikacji
Dzięki zintegrowanemu systemowi kwalifikacji dyplomy i certyfikaty będą porównywalne, określona zostanie jakość kursów i szkoleń, a polskie firmy zyskają nowe narzędzie do potwierdzania swojej konkurencyjności. Rozwiązania, które wprowadza zintegrowany system kwalifikacji, to odpowiedź na zmiany zachodzące na rynku pracy i w gospodarce.
Data: 2015-03-31

Czytaj więcej...

 

Dodatkowe elektroniczne wzory formularzy – finansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2015 roku
Od dnia 31 marca br. obowiązują przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz. U. poz. 452).
Data: 2015-03-31

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

 

Ostatnie komunikaty kuratorium oświaty z województwa: dolnośląskie. Aby obejrzeć wszystkie komunikaty lub wybrać inne województwo, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

 

Szkolenie z zasad Ceremoniału Wojskowego dla pocztów sztandarowych szkół
Data: 2015-04-08

Czytaj więcej...

 

Jubileusz 90-lecia Polskiego Radia
Data: 2015-04-08

Czytaj więcej...

 

XV Konkurs Papieski pn.„Wy jesteście nadzieją Kościoła, Wy jesteście moją nadzieją”
Data: 2015-04-08

Czytaj więcej...

 

Zaproszenie do udziału we wspólnych obchodach Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej
Data: 2015-04-03

Czytaj więcej...

 

Wykaz organizatorów kursów na wychowawców i kierowników wypoczynku
Data: 2015-04-01

Czytaj więcej...

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w poniższy link: http://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rezygnacja-z-biuletynu