Biuletyn informacyjny nr 202 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

03-04-2015 r.

Od 31 marca 2015 r. obowiązuje większość przepisów znowelizowanej ustawy o systemie oświaty 

Od 31 marca 2015 r. obowiązuje większość przepisów znowelizowanej ustawy o systemie oświaty. Dotyczą m.in. nadzoru pedagogicznego i wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia finansowane z funduszy unijnych.

  • Nowela dodaje do ustawy o systemie oświaty rozdziały: 3a i 3b. Pierwszy z nich określi ogólne zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych, przede wszystkim: co podlega ocenie w szkole, cel oceniania, sposób uzasadniania oceny przez nauczycieli oraz zasady sporządzania klasyfikacji. Natomiast rozdział 3b ureguluje zasady przeprowadzania sprawdzianu oraz egzaminów zewnętrznych, m.in.: cel ich przeprowadzania, formę, zasady zwalniania uczniów oraz obowiązki szkół związane z organizacją egzaminów. 
  • Po zmianach organy nadzoru pedagogicznego w sposób bardziej obiektywny będą oceniać pracę placówek.  Wizytatorzy nie będą już musieli uprzedzać dyrektora szkoły o tym, że chcą sprawdzić, jak wyglądają zajęcia w danej placówce.  
  • Zmienia się również tryb organizowania dodatkowych zajęć, finansowanych ze środków unijnych. Do Karty Nauczyciela zostanie dodany art. 35a, który umożliwi nauczycielowi prowadzenie zajęć finansowanych przez UE w ramach stosunku pracy - przydzielenie nauczycielowi dodatkowych godzin będzie możliwe tylko za jego zgodą. Nie będą wliczane do pensum, a stawka za każdą godzinę będzie wynosić tyle, co za godzinę ponadwymiarową. 
  • Do ustawy o systemie oświaty dodany został przepis, według którego oceny bieżące wystawiane uczniom klas I-III będą mogły mieć formę opisową. Takie noty stosować też będzie można na dalszych etapach edukacji.  
  • Zmienią się także regulacje dotyczące egzaminowania uczniów. Podejrzenie, że zdający nie pracował samodzielnie lub udostępnił innej osobie swoją pracę, nie spowoduje już natychmiastowego unieważnienia egzaminu. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej (OKE) przekaże natomiast uczniowi (słuchaczowi, absolwentowi) lub jego opiekunom – za pośrednictwem dyrektora szkoły, do której uczęszczał – pisemną informację o zamiarze podjęcia takiej decyzji. Zdający będzie miał okazję się wytłumaczyć. Osoba, która trzeci raz przystępuje do matury, będzie musiała wnieść opłatę.
  • Ustawa dodaje również nowy przepis (art. 5g u.s.o), który wprost zakazuje publicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom i placówkom pobierania opłat  za udostępnianie rodzicom gromadzonych informacji w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci.

Źródło: www.men.gov.pl    

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Kryteria zwalniania pracowników niepedagogicznych
 

Pobierz dokument

Zakres obowiązków nauczyciela i wychowawcy – pracownika gimnazjum
 

Pobierz dokument

Kryteria zwalniania nauczycieli w związku ze zmianami organizacyjnymi
 

Pobierz dokument

Procedura spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą (tzw. nauczanie domowe)
 

Pobierz dokument

Zakres obowiązków sprzątaczki
Wzór dokumentu dla każdego typu placówki - zakres obowiązków sprzątaczki. 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Mam jednooddziałowe przedszkole z grupą mieszaną "poniżej 0". Kilkoro rodziców chciałoby zostawić u mnie dzieci, które już od września będą podlegać obowiązkowi przedszkolnemu. Nie widzę w przepisach prawa przeszkód, aby istniała w przedszkolu grupa mieszana "zerówkowiczów" i dzieci młodszych. Ale mam wątpliwości - ponieważ w SIO, rejestrując grupę, mogę tylko wybrać albo "0", albo "poniżej 0". Więc co powinnam wybrać mając jedno i drugie razem? I na jakiej podstawie? Czy zarejestrować dwie grupy i prowadzić je razem? A jeżeli nie mogę stworzyć takiej mieszanej grupy - to dlaczego?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

W tym roku szkolnym planujemy odnowienie placu zabaw w przedszkolu (wymiana trawy, ogrodzenia itp.). Szacowany koszt ok. 11 tyś. złotych. Czy powyższy wydatek możemy sfinansować z dotacji z UM? Czy zakup tablicy interaktywnej również można pokryć z dotacji oświatowej? Proszę o sprecyzowanie: co jest inwestycją i nie może być sfinansowane z dotacji?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Do 31 grudnia 2015 funkcjonowaliśmy jako Niepubliczny Punkt Przedszkolny. Z dniem 1 stycznia 2015 został on przekształcony w Niepubliczne Przedszkole. Czy składając SIO na dzień 31 marca 2015 mamy składać dane jako Punkt czy jako Przedszkole? Jeśli tak to jak to wykonać?
Inne

Odpowiedź eksperta

 

Pracownica administracji zatrudniona w wymiarze 1 etatu po urlopie rodzicielskim wróciła do pracy. Wg art 187 KP należą się jej 2 przerwy półgodzinne na karmienie. Jakie dokumenty musi złożyć, aby uzyskać te przerwy (podanie, zaświadczenie od lekarza, że jest matką karmiącą). Do jakiego wieku dziecka może korzystać z tej przerwy. I czy ewentualne zaświadczenie lekarskie o karmieniu należny co jakiś czas ponawiać?
Kadry

Odpowiedź eksperta

 

Czy istnieje możliwość organizacji filii szkoły innej niż podstawówka? Sprawa dotyczy "micro" szkół funkcjonujących w zakładach poprawczych tj. gimnazjum (przede wszystkim) i szkół zawodowych. Połączenie organizacyjne dwóch, trzech szkół z pobliskich placówek pozwoliłoby zracjonalizować politykę kadrową (chociażby, co do ilości stanowisk kierowniczych). Ustawa o Systemie Oświaty wprost mówi o filii szkoły na poziomie podstawówki. Czy to automatycznie wyklucza tego typu organizację dla gimnazjum. Czy istnieje inna formuła organizacyjna umożliwiająca "połączenia sił" np. w formie oddziałów zamiejscowych szkoły? Co w takim wypadku z miejscem zatrudnienia nauczycieli?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Półrocze rządu premier Ewy Kopacz – ponad 50% spełnionych obietnic
Likwidacja „śmieciowego jedzenia” i Rok Szkoły Zawodowców – to spełnione obietnice premier Ewy Kopacz z zakresu edukacji. Szefowa rządu mówiła o nich sześć miesięcy temu w trakcie swojego exposé.
Data: 2015-04-01

Czytaj więcej...

 

Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o zintegrowanym systemie kwalifikacji
Dzięki zintegrowanemu systemowi kwalifikacji dyplomy i certyfikaty będą porównywalne, określona zostanie jakość kursów i szkoleń, a polskie firmy zyskają nowe narzędzie do potwierdzania swojej konkurencyjności. Rozwiązania, które wprowadza zintegrowany system kwalifikacji, to odpowiedź na zmiany zachodzące na rynku pracy i w gospodarce.
Data: 2015-03-31

Czytaj więcej...

 

Dodatkowe elektroniczne wzory formularzy – finansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2015 roku
Od dnia 31 marca br. obowiązują przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz. U. poz. 452).
Data: 2015-03-31

Czytaj więcej...

 

Podsumowanie projektu „Modernizacja egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe”
Sekretarz stanu Tadeusz Sławecki wziął udział w konferencji podsumowującej projekt „Modernizacja egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe”, realizowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.
Data: 2015-03-25

Czytaj więcej...

 

Edukacja zawodowa kluczem do przyszłości regionu
- Zależy mi, aby specjalne strefy ekonomiczne tworzyły miejsca pracy z myślą o m.in. absolwentach szkół zawodowych. Są na to pieniądze – powiedziała dzisiaj w Katowicach szefowa MEN.
Data: 2015-03-23

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

 

Ostatnie komunikaty kuratorium oświaty z województwa: dolnośląskie. Aby obejrzeć wszystkie komunikaty lub wybrać inne województwo, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

 

Wykaz organizatorów kursów na wychowawców i kierowników wypoczynku
Data: 2015-04-01

Czytaj więcej...

 

Rekrutacja na rok szkolny 2015/16
Data: 2015-04-01

Czytaj więcej...

 

Bezpłatne owoce i warzywa dla szkół i placówek
Data: 2015-04-01

Czytaj więcej...

 

„Festiwal Baterii”
Data: 2015-04-01

Czytaj więcej...

 

Weterani 1953-2015
Data: 2015-03-31

Czytaj więcej...

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w poniższy link: http://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rezygnacja-z-biuletynu